Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/495/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia wniosku klubu radnych SLD - PLD.

UCHWAŁA NR XXXVIII/495/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.
 

w sprawie przyjęcia wniosku klubu radnych SLD - PLD

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/  i w związku z § 35 Regulaminu Rady Miejskiej - Uchwała Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / jednolity tekst Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną realizowanej inwestycji pod nazwą "modernizacja boiska przy Gimnazjum w Gryfinie" pod względem prawidłowości przygotowania, prowadzenia i właściwego finansowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz