Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/490/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005r w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3.

UCHWAŁA NR XXXVIII/490/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005r 
 

w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm.z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, / w związku z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 92 poz. 880, zm. z 2004r M.P. Nr 44 poz. 779/ uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Opiniuje się pozytywnie realizację drogi ekspresowej S-3 odcinka węzła Klucz - granica województwa lubuskiego na terenie gminy Gryfino zgodnie z przedstawioną trasą stanowiącą załącznik graficzny (mapy nr 1-11) do uchwały, uznając trasę za zgodną z ustaleniami:
  1. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku, zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/325/2000 z dnia 28 grudnia 2000r.,
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętymi jako obowiązujące przez Radę Miejską w Gryfinie uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami - uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002r. z następującą uwagą: do opracowania należy włączyć obejście drogowe miejscowości Wełtyń, jako przełożenie drogi wojewódzkiej nr 120.
 2. Nie wnosi się uwag z tytułu realizacji drogi ekspresowej S-3 na terenie Natury 2000, obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320004 "Jeziora Wełtyńskie" oraz Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk PLH 320020 "Wzgórza Bukowe".

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 92 poz. 880, z 2004r Monitor Polski Nr 44 poz. 779/ wojewoda zezwala na realizację planu lub projektu przedsięwzięcia w razie stwierdzenia braku negatywnego wpływu tego planu lub przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, oraz po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo rad gmin.
Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wały Chrobrego 4 w Szczecinie zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie realizacji drogi ekspresowej S-3 odcinka węzła Klucz - granica województwa lubuskiego na terenie gminy Gryfino.
Z realizacją przedsięwzięcia związane są dwie kwestie:

 1. przedmiotowa inwestycja w granicach gminy znajduje się na terenie Natury 2000 obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320004 "Jeziora Wełtyńskie" oraz Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk PLH 320020 "Wzgórza Bukowe". Co do tej kwestii nie wnosi się uwag.
 2. Trasa przebiegu projektowanej drogi jest zgodna z ustaleniami:
  1. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku, zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/325/2000 z dnia 28 grudnia 2000r.,
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętymi jako obowiązujące przez Radę Miejską w Gryfinie uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami - uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002r.

Co do tej kwestii wnosi się uwagę, że do opracowania należy włączyć obejście drogowe miejscowości Wełtyń, jako przełożenie drogi wojewódzkiej nr 120.
W przedłożonym do zaopiniowania projekcie uwzględniono skrót w miejscowości Gardno, oznaczono go jako Przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 120.
Brak jest natomiast rozstrzygnięcia dotyczącego obejścia miejscowości Wełtyń.
W sytuacji, gdy w Gardnie wykonany zostanie Węzeł Gryfino ruch kołowy do Gryfina będzie odbywał się przez wieś Wełtyń. Dlatego, dla ograniczenia uciążliwości spowodowanej wzmożonym ruchem samochodowym, koniecznym staje się przełożenie drogi wojewódzkiej nr 120 - jak stanowią nasze opracowania - w formie obejścia miejscowości.
Stoję na stanowisku, że z realizacją przedmiotowej inwestycji integralnie związane są dwa odcinki przełożenia drogi wojewódzkiej nr 120, uwzględniony w opracowaniu skrót w Gardnie oraz obejście miejscowości Wełtyń.
Wnoszę o podjęcie przedkładanego projektu uchwały zawierającej w swej treści uwagę dotyczącą Przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 120, w formie obejścia miejscowości Wełtyń.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz

 

ZAŁĄCZNIKI: