Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/489/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5.

UCHWAŁA NR XXXVIII/489/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu  od osób fizycznych, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie  w obrębie nr 5, oznaczonych numerami działek: 103/1 o powierzchni około 125 m2 i 104 o powierzchni około 60 m2, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń infrastruktury drogowej dla potrzeb nowoprojektowanej ulicy Wierzbowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

U z a s a d n i e n i e

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą "Budowa ul. Wierzbowej w Gryfinie". Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami składniki infrastruktury drogowej związanej z tą inwestycją zlokalizowane będą na częściach gruntów stanowiących własność osób fizycznych, oznaczonych numerami działek 103/1 (współwłasność Izabeli  i Arkadiusza Domagała i Mariusza Petera) i 104 (własność Grzegorza Kotuły).
W związku z powyższym zachodzi konieczność formalnego przejęcia gruntów na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli.

Sporządziła:
K. Lamperska