Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/486/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/486/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005r.
 

w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz na podstawie § 11ust. 5 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55 poz. 1246) uchwala się, co następuje:

§ 1. Desygnuje się do składu Komisji Mieszkaniowej przedstawicieli Rady Miejskiej w osobach:

  1. Magdalena Chmura-Nycz
  2. Krystyna Gazdecka
  3. Czesław Kapusta
  4. Janina Nikitińska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

UZASADNIENIE

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55 poz. 1246) § 11 ust. 5 upoważnił Radę Miejską w Gryfinie, w ramach zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, do delegowania od jednego do czterech przedstawicieli ze swojego składu do składu Komisji Mieszkaniowej. Powołanie do składu komisji następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.
§ 11 ust.6 uchwały stanowi, iż w przypadku nie wydelegowania przedstawicieli Rady do składu Komisji Burmistrz powołuje skład Komisji według własnego uznania.
Ponadto uzasadnionym jest również ustalenie zwrotu poniesionych kosztów w formie diet za każde odbyte posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.

Sporządziła:
Janina Major