Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/454/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych.

UCHWAŁA NR XXXV/454/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
 

w sprawie określenia warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych


Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujące produkty turystyczne, jako priorytety Gminnego Programu Rozwoju Turystyki:

 • Kompleks Turystyczny „Wełtyń”,
 • Centrum Wodne „Laguna”,
 • Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Ranga turystyki w ostatnich latach została podniesiona poprzez wpisanie jej w katalog zadań własnych gminy w ustawie o samorządzie gminnym. Wszelkie działania zmierzające do rozwoju turystyki, są więc realizacją zadań własnych samorządu gminnego. Jednakże oprócz dążności do należytego realizowania zadań ustawowych, należy przyjąć, że turystyka winna pełnić funkcję wspierającą rozwój miasta i gminy Gryfino.
Przyjęta w 2000 roku Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino stwarza formalno-prawną podstawę do skonkretyzowania, usystematyzowania i zharmonizowania wszelkich dążeń do rozwoju turystyki w mieście i gminie Gryfino. Przyjęta została w owym czasie przez Radę Miejską w Gryfinie także „Koncepcja rozwoju turystyki i wypoczynku w Mieście i Gminie Gryfino”. Niestety jedynie jako materiał informacyjny. Aktualnie istnieje potrzeba formalnego przyjęcia do realizacji „Gminnego programu rozwoju turystyki” wraz z harmonogramem działań, który będzie podstawą do realizacji zamierzeń – wówczas już w całości zaakceptowanych. Stopniowe i konsekwentne realizowanie programu pomoże stworzyć trwałą i wymierną markę turystyczną gminy Gryfino, a jednocześnie wyeliminuje rozwiązania krótkotrwałe i prowizoryczne. Przyjęcie Programu da także możliwość rokrocznego planowania środków budżetowych w powiązaniu z konkretnymi etapami realizacji.
Mimo wielu wspaniałych walorów gminy Gryfino, należy przyjąć a priori, że funkcja turystyczna docelowo pełnić będzie jedynie pomocniczą i wspomagającą rolę w całościowym rozwoju gminy. Zapotrzebowanie miejscowej społeczności oraz nowe wyzwanie w postaci otwartej granicy pozwala przyjąć jako priorytety następujące zagadnienia:

 1. Upowszechnianie tanich form uprawiania turystyki i rekreacji.
 2. Zwiększanie konkurencyjności cenowej i jakościowej usług turystycznych w kontekście otwarcia granicy.
 3. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury i minimalizacja elitarnych form uprawiania turystyki.
 4. Kreowanie rozwiązań, które generować będą dochody oraz nowe miejsca pracy.
 5. Stworzenie głównych markowych produktów turystycznych gminy Gryfino w oparciu o istniejące wskaźniki:
  • Kompleks Turystyczny „Wełtyń”.
  • Centrum Wodne ,,Laguna’’.
  • Park Krajobrazowy ,,Dolina Dolnej Odry’’.

 

Sporządził:
Daniel Cieślak

 

Załącznik do Uchwały
NR XXXV/454/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

WARUNKI I TRYB OPRACOWANIA
GMINNEGO PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

 1. Za opracowanie Programu odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
 2. Termin opracowania Programu ustala się do dnia 31 grudnia 2005 roku.
 3. Zakres czasowy Programu ustala się na lata 2006-2010.
 4. Zakres merytoryczny Programu wyznaczają priorytetowe produkty turystyczne:
  1. Kompleks turystyczny „Wełtyń”, obejmujący m.in.
   • plażę gminną,
   • pole namiotowe,
   • wypożyczalnie sprzętu sportowego i turystycznego,
   • schronisko młodzieżowe,
   • agroturystykę,
   • system ścieżek tras rowerowych i szlaków pieszych,
   • bazę gastronomiczną,
   • parkingi.
  2. Centrum Wodne „Laguna”,
  3. Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”.
 5. Program winien być spójny z:
  1. Narodową Strategią Rozwoju,
  2. Strategią Województwa Zachodniopomorskiego,
  3. Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino,
  4. innymi planami i programami, mającymi znaczenie dla rozwoju turystyki  w gminie Gryfino.
 6. Program winien określać zasady współpracy z:
  1. Fundacją na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino,
  2. Dyrekcją Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”,
  3. sąsiednimi gminami,
  4. partnerami zagranicznymi,
  5.  instytucjami oraz organizacjami społecznymi.
 7. Program winien obejmować następujące elementy:
  1. inwentaryzację walorów przyrodniczych, historycznych, kulturalnych, infrastrukturalnych i komunikacyjnych i innych, mających znaczenie dla rozwoju produktów turystycznych,
  2. główne sposoby informacji i ekspozycji walorów, w tym: Centrum Informacji Turystycznej (wraz punktem usługowym), muzeum, główne formy promocji, itp.
  3. zakres preferowanych usług, z uwzględnieniem formy wspierania działalności agroturystycznej,
  4. proponowany harmonogram podejmowanych działań.