Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/459/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXXV/459/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
 

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004r. Nr166, poz.1745) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200 poz. 2051, Nr 238 poz.2402) uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013 stanowiący Załącznik Nr 1  ( programtabela ) do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepocz

UZASADNIENIE

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej powstały warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z zaistniałych szans jest możliwość otrzymania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) dofinansowania projektów infrastrukturalnych dotyczących rewitalizacji zdegradowanych społecznie i ekonomicznie dzielnic miejskich i obszarów poprzemysłowych, które będą wdrażane w połączeniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej – poprzez stwarzanie dogodniejszych warunków.
Ubieganie się o określone wyżej środki uwarunkowane jest posiadaniem przez gminy Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), bowiem beneficjenci, wśród których znajduje się nie tylko samorząd lokalny, lecz również szereg innych podmiotów (m.in. organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy też jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja i straż pożarna) będą mogli ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ile opracowane przez nich projekty są wymienione w zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej zintegrowanym programie rewitalizacji. LPR jest więc nie tylko dokumentem kluczowym dla skutecznego przeprowadzenia procesów, których celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta, lecz również obowiązkowym załącznikiem do projektów składanych w ramach ZPORR (a w szczególności w ramach Działania 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich) w celu uzyskania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Podział LPR na dwa podokresy 2005-2006 i 2006-2013 wynika z przystosowania tego dokumentu do okresów programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zaś układ i treść jest Programu zgodna z wytycznymi określonymi w „Ogólnym Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. LPR został sporządzony w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku oraz zaktualizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gryfina na lata 2004-2006 i 2006-2013, opracowany przy współpracy przedstawicieli lokalnych grup społecznych, uwzględnia projekty wynikające zarówno z degradacji obszarów miejskich, jak i obszarów poprzemysłowych. Jest to dokument o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Miasta Gryfino oraz funkcjonującej w nim społeczności lokalnej. Z tego względu LPR musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Przedkładając powyższe wnoszę o podjęcie przez Radę Miasta przedmiotowej Uchwały.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski