Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/455/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXV/455/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
 

w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) uchwała się co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2005 r. placówkę oświatowo – wychowawczą Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 48.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Likwidacja placówki oświatowo – wychowawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie ma na celu racjonalizację oraz zharmonizowanie działalności prowadzonej obecnie przez dwie jednostki – Młodzieżowy Dom Kultury oraz Gryfiński Dom Kultury.
Z dniem 1 września 2005 r. struktura Gryfińskiego Domu Kultury będzie poszerzona o dotychczas prowadzone formy działalności i zasoby lokalowe zlikwidowanej placówki. Gryfiński Dom Kultury przyjmie również odpowiedzialność za część zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Zajęcia kół naukowych MDK, 40 godziny tygodniowo, będą realizowane w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych. Godziny będą przydzielone szkołom proporcjonalnie do liczby uczniów. Takie rozwiązanie pozwoli na kontynuację działalności prowadzonej dotychczas przez obie instytucje oraz stworzy warunki dla racjonalizacji w przyszłości wydatków budżetowych na działalność kulturową i artystyczną w ramach jednego budżetu.
Po podjęciu w dniu 24 lutego 2005 r. uchwały o zamiarze likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie podjęte zostały następujące działania:

  1. poinformowano o zamiarze likwidacji placówki Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  2. poinformowano o zamiarze likwidacji placówki Powiat Gryfiński, jako organ uprawniony do prowadzenia placówki tego typu,
  3. poinformowano o zamiarze likwidacji placówki Radę Pedagogiczną MDK,
  4. poinformowano o zamiarze likwidacji placówki Radę Rodziców MDK,
  5. podano do wiadomości publicznej zamiar likwidacji placówki poprzez umieszczenie ogłoszenia na tabeli w siedzibie Gminy Gryfino, w biuletynie informacji publicznej na stronach internetowych oraz na tabeli w Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie,
  6. przedstawiciele Gminy Gryfino omawiali szczegółowo działania związane z likwidacją placówki na posiedzeniu Rady Pedagogicznej likwidowanej placówki.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Zachodniopomorski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 23 marca 2005 r. pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.
Pracownicy likwidowanej placówki są uprawnieni do otrzymania należnych odpraw pieniężnych, których łączna wysokość wyniesie 57 725,50 zł. Istnieje możliwość zredukowania wydatków z tytułu odpraw w przypadku porozumienia pracowników MDK oraz dyrektora GDK. Dotyczy to 11 osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony. Umowy o pracę zawarte z osobami zatrudnionymi na cząstkowych etatach na czas określony wygasają z dniem 15 sierpnia 2005 r.. Nie przysługuje odprawa osobie pełniącej obowiązki dyrektora – stanowisko to zostało powierzono na okres do 31 sierpnia 2005 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj