Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/452/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

UCHWAŁA NR XXXV/452/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005r.
 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, N 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ i w związku z § 22 ust.3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /jednolity tekst z 2003 r. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Stanisława Strzelczyka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz