Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/457/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 13-27 w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXV/457/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005r.
 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 13-27 w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie za zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 13-27 w Gryfinie z tytułu kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych do kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

§ 2.

  1. Poręczenie obejmować będzie zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia z tytułu wyżej wymienionego kredytu, jak i mogące powstać w przyszłości zobowiązania z tytułu odsetek, prowizji i innych kosztów, na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał swych zobowiązań.
  2. Poręczenie będzie ważne w okresie od 30 kwietnia 2005r. do 31 stycznia 2011r.

§ 3. Zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną wykonane po zawiadomieniu Gminy Gryfino przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub części kredytu, przez zapłatę sumy zadłużenia niezwłocznie lub w sposób i w terminach podanych przez Bank.

§ 4. Wyraża się zgodę na poddanie Gminy Gryfino egzekucji zapłaty w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe do łącznej kwoty zadłużenia 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w zakresie roszczeń Banku wynikających z poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 13-27 w Gryfinie.

§ 5. Pokrycie ewentualnej spłaty nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Kredyt, o którego poręczeniu mówi Uchwała zostanie zaciągnięty w wysokości 400.000 zł przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 13-27 w Gryfinie w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie na sfinansowanie termomodernizacji lokali mieszkalnych.  Inwestycja będzie dotyczyła docieplenia budynku, w którym znajduje się 80 lokali mieszkalnych, z których 16 stanowi zasoby gminy.

Sporządziła:
Jolanta Staruk