Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/451/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

UCHWAŁA  NR XXXV/451/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005r.
 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 167, poz. 1760/ uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Bogdana Jacka Wardy do Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w Okręgu Wyborczym nr 1 z listy nr 12  „Bezpartyjny Blok Samorządowy”

stwierdza się wstąpienie na opróżnione miejsce kandydata Stanisława Strzelczyka

z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz