Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/458/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXV/458/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1757) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492), uchwala się co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.   Zgodnie z uchwałą nr XVII/250/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

§ 2.

 1. Plan miejscowy obejmuje dwa obszary (wschodni i zachodni) położone w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino o łącznej powierzchni 115,9626 ha, a granice planu miejscowego określone na rysunku planu w skali 1:1000 wyznaczają:
  1. dla obszaru wschodniego: od północnego wschodu - południowo-zachodnia granica obejścia drogowego miasta Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31; od południa - północna granica działki nr 188 w obrębie nr 2; od zachodu - zachodnia granica działki nr 175 w obrębie nr 2,
  2. dla obszaru zachodniego: od wschodu - południowo-zachodnia granica obejścia drogowego miasta Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31, wschodnia granica działki nr 388 w obrębie nr 2 i wschodnia granica terenów inwestycyjnych wskazanych w studium; od południa – południowe granice działek nr 163, 164/1, 164/2, 165 166, 171/1 w obrębie nr 2 i nr 25, 34, 56, 57, 59/2, 89/14, 134/2, 135/4, 135/5, 137 w obrębie nr 3; od wschodu – wschodnie granice działek nr 122, 251, 291 w obrębie nr 1 i nr 20, 26 w obrębie nr 3; od północy – północne granice działek nr 198, 213/2, 213/3, 219, 251, 274/1, 284/3 w obrębie nr 1 i nr 45, 459/4 w obrębie nr 2.
 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są :
  1. załącznik graficzny nr 1  -   rysunek planu w skali 1:1000 składający się z arkusza nr 1 i arkusza nr 2,
  2. załącznik graficzny nr 2 -  wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino"
  3. załącznik nr 3    -     rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,
  4. załącznik nr 4    -     rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz na cele rolnicze, zieleni, wód śródlądowych, komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 3.   Ustala się przeznaczenie terenów położonych w obrębie nr 1 miasta Gryfino i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

pkt symbol terenu przeznaczenie terenu
1) G1-51.MN.1 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) G1-51.MN.2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3) G1-51.MN.3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
4) G1-51.MN.4 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
5) G1-51.MW.1 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
6) G1-51.MW.2 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
7) G1-51.U.1/KS.1 teren usług gastronomii, handlu, rzemiosła (U.1), obsługi komunikacji - stacja paliw (KS.1)
8) G1-51.U.2/KS.2 teren usług handlu (U.2), obsługi komunikacji - warsztat samochodowy i myjnia samochodowa (KS.2)
9) G1-51.KS.3 tereny usług obsługi komunikacji (zespoły garaży blaszanych)
10) G1-51.P/S teren obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S)
11) G1-51.ZP teren zieleni parkowej
12) G1-51.RO tereny ogrodów – do dalszego użytkowania
13) G1-51.RZ.1 teren łąk nadbrzeżnych rzeki Odry - do dalszego użytkowania
14) G1-51.RZ.2 tereny rolne - istniejące łąki do dalszego użytkowania
15) G1-51.WS tereny wód śródlądowych - istniejące kanały melioracyjne
16) G1-51.NOp.1 teren urządzeń kanalizacji ściekowej (przepompownia)
17) G1-51.NOp.2 teren urządzeń kanalizacji ściekowej i deszczowej
18) G1-51.E.1 teren istniejącej stacji transformatorowej
19) G1-51.E.2 teren planowanej stacji transformatorowej
20) G1-51.KK teren zamknięty – zgodnie z decyzją nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.
21) G1-51.KDG.1 droga publiczna
22) G1-51.KDD.2 droga publiczna
23) G1-51.KDWP.3 droga - wał przeciwpowodziowy
24) G1-51.KDD.4 droga publiczna
25) G1-51.KDD.5 droga publiczna
26) G1-51.KDL.6 droga publiczna
27) G1-51.KP.7 drogi publiczne (ciągi pieszojezdne)
28) G1-51.KDD.8 droga publiczna
29) G1-51.KDD.9 droga publiczna
30) G1-51.KP.10 drogi publiczne (ciągi piesze pod linią kolejową)
31) G2-51.MN.1 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
32) G2-51.MN.2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
33) G2-51.MN.3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szeregowej)
34) G2-51.MN.4 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
35) G2-51.MN.5 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
36) G2-51.MN.6 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
37) G2-51.MN.7 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
38) G2-51.MN.8 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
39) G2-51.MN.9 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szeregowej)
40) G2-51.MN.10 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
41) G2-51.MN.11 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
42) G2-51.MN.12 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
43) G2-51.MW.1 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
44) G2-51.MW.2 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
45) G2-51.MW.3 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
46) G2-51.MW.4 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
47) G2-51.MW.5 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
48) G2-51.MW.6 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
49) G2-51.U.1 teren usług biurowych, obsługi eksploatacyjnej budynków, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia
50) G2-51.U.2 tereny usług biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia
51) G2-51.U.3 teren usług kultu religijnego
52) G2-51.U.4 teren usług oświaty, ochrony zdrowia
53) G2-51.U.5 teren usług rzemiosła
54) G2-51.P/S/U.6/KS tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S), handlu hurtowego, rzemiosła (U.6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe (KS)
55) G2-51.ZC teren cmentarza
56) G2-51.ZP.1 teren zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji usług handlu i parkingów
57) G2-51.ZP.2 tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń sportowych
58) G2-51.ZP.3 teren zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń sportowych i parkingów
59) G2-51.RD tereny ogrodów działkowych – do dalszego użytkowania
60) G2-51.RP tereny rolne - istniejące grunty orne do dalszego użytkowania
61) G2-51.RZ tereny rolne - istniejące łąki do dalszego użytkowania
62) G2-51.WS tereny wód śródlądowych - istniejące kanały melioracyjne
63) G2-51.NOp tereny urządzeń kanalizacji ściekowej i deszczowej
64) G2-51.G teren urządzeń gazowniczych
65) G2-51.E.1 tereny istniejących stacji transformatorowych
66) G2-51.E.2 tereny planowanych stacji transformatorowych
67) G2-51.KDG.1 droga publiczna
68) G2-51.KDZ.2 droga publiczna
69) G2-51.KDD.3 droga publiczna
70) G2-51.KDL.4 droga publiczna
71) G2-51.KDD.5 drogi publiczne
72) G2-51.KDD.6 droga publiczna
73) G2-51.KP.7 drogi publiczne (ciągi pieszojezdne)
74) G2-51.KP.8 droga publiczna (ciąg pieszy)
75) G2-51.KDD.9 droga publiczna
76) G2-51.KDD.10 droga publiczna
77) G2-51.KDL.11 droga publiczna
78) G2-51.KDD.12 droga publiczna
79) G2-51.KP.13 drogi publiczne (ciągi piesze)
80) G2-51.KDD.14 droga publiczna
81) G2-51.KDD.15 droga publiczna
82) G2-51.KDD.16 droga publiczna
83) G2-51.KDD.17 droga publiczna
84) G2-51.KDD.18 droga publiczna
85) G2-51.KP.19 drogi publiczne (ciągi pieszojezdne)
86) G2-51.KDD.20 droga publiczna
87) G2-51.KDD.21 droga publiczna
88) G2-51.KDL.22 droga publiczna
89) G2-51.KP.23 drogi publiczne (ciągi piesze)
90) G2-51.KWP drogi wewnętrzne (ciągi pieszojezdne)
91) G3-51.MN.1 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
92) G3-51.MN.2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
93) G3-51.MN.3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
94) G3-51.MW.1 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
95) G3-51.MW.2 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
96) G3-51.MW.3 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
97) G3-51.MW.4 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
98) G3-51.MW.5 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
99) G3-51.MW.6 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
100) G3-51.MW.7 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
101) G3-51.MW.8 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
102) G3-51.MW.9 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
103) G3-51.MW.10 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
104) G3-51.U.1/KS.1 tereny usług administracji, biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (U.1), obsługi komunikacji - warsztaty i myjnie samochodowe (KS.1)
105) G3-51.U.2 teren usług administracji, biurowych, gastronomii, handlu, kultury, ochrony zdrowia
106) G3-51.U.3/KS.1 tereny usług biurowych, gastronomii, handlu, rzemiosła, ochrony zdrowia (U.3), obsługi komunikacji - warsztaty i myjnie samochodowe (KS.1)
107) G3-51.U.4/KS.2 teren usług obsługi eksploatacyjnej budynków (U.4), obsługi komunikacji - zespół garaży (KS.2)
108) G3-51.KS.2 tereny usług obsługi komunikacji (zespoły garaży)
109) G3-51.S teren obiektów składowych i magazynowych
110) G3-51.P/S tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S)
111) G3-51.ZP tereny zieleni parkowej
112) G3-51.RZ teren łąk nadbrzeżnych rzeki Odry - do dalszego użytkowania
113) G3-51.WS teren wód śródlądowych - istniejąca rzeka Odra
114) G3-51.NOp.1 teren urządzeń kanalizacji ściekowej (nieczynna przepompownia)
115) G3-51.NOp.2 teren urządzeń kanalizacji deszczowej
116) G3-51.E.1 tereny istniejących stacji transformatorowych
117) G3-51.E.2 tereny planowanych stacji transformatorowych
118) G3-51.KK teren zamknięty – zgodnie z decyzją nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.
119) G3-51.KDG.1 droga publiczna
120) G3-51.KDD.2 droga publiczna
121) G3-51.KDD.3 droga publiczna
122) G3-51.KDL.4 droga publiczna
123) G3-51.KDD.5 droga publiczna
124) G3-51.KP.6 drogi publiczne (ciągi piesze pod linią kolejową)
125) G3-51.KP.7 droga publiczna (ciąg pieszojezdny)
126) G3-51.KDD.8 droga publiczna
127) G3-51.KDD.9 droga publiczna (ciąg pieszojezdny)
128) G3-51.KDD.10 droga publiczna
129) G3-51.KDD.11 droga publiczna
130) G3-51.KDD.12 droga publiczna
131) G3-51.KDZ.13 droga publiczna
132) G3-51.KWP.1 droga wewnętrzna (ciąg pieszojezdny)
133) G3-51.KWP.2 droga wewnętrzna (ciąg pieszojezdny)
134) G3-51.KWP.3 droga wewnętrzna (ciąg pieszojezdny)

§ 4.   Ilekroć w uchwale jest mowa o :

 • budynkach nie oznaczonych w planie w sposób szczególny - rozumie się przez to budynki, które na rysunku nie zostały oznaczone jako obiekty o walorach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub obiekty do zachowania,
 • intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tej działki budowlanej,
 • kalenicy głównej – rozumie się przez to kalenicę utworzoną przez połacie główne,
 • maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej - do powierzchni tej działki budowlanej,
 • obowiązującej linii zabudowy - rozumie się przez to linie, na której musi być usytuowana elewacja frontowa budynku (na całej długości lub narożnikiem,
 • okapach poziomych - rozumie się okapy prostopadłe do spadku połaci,
 • okapach skośnych - rozumie się okapy równoległe do spadku połaci,
 • połaciach głównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne połacie dachowe, których powierzchnia jest największa,
 • procencie przeszklenia parteru - rozumie się przez to stosunek powierzchni okien i drzwi usytuowanych w elewacji frontowej parteru usługowego do powierzchni tej elewacji - wyrażony w procentach,
 • wysokości elewacji frontowej - rozumie się przez to wymiar liczony od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do poziomu okapu połaci głównych lub do górnej krawędzi attyki (ścianki kolankowej),
 • wysokości parteru - rozumie się przez to wysokość kondygnacji parteru usługowego mierzoną od przyległego chodnika do górnej powierzchni stropu nad parterem, przy czym poziom wejść do tych usług nie może być wyniesiony ponad poziom przyległego chodnika,
 • wysokości połaci głównych - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu okapu połaci głównych do najwyższej położonej krawędzi połaci głównych (kalenicy),
 • zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji.

 

Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
dla terenów położonych w obrębie nr 1 miasta Gryfino

 

Rozdział  3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
dla terenów położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino

 

Rozdział  4
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
dla terenów położonych w obrębie nr 3 miasta Gryfino

 

Rozdział 5
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 139.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia organicznego i mineralnego o łącznej powierzchni – 42,5031 ha, w tym:
  1. grunty klasy III o powierzchni 2,8244 ha, gdzie grunty klasy RIIIb, ŁIII, PsIII, W-PsIII o łącznej powierzchni 1,7518 ha – za zgodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (decyzja znak GZMot.og.0602/2-81169/88 z dnia 31 marca 1988 r.), oraz w zwartych obszarach nie przekraczających 0,5 ha, grunty klasy RIIIb, ŁIII, PsIII, W-PsIII o łącznej powierzchni 1,0726 ha
  2. grunty klasy IV o łącznej powierzchni 26,1383 ha, gdzie grunty klasy RIVa, Bp-RIVa, S-RIVa, RIVb, B-RIVb, Bi-RIVb, Bp-RIVb, S-RIVb, ŁIV, PsIV, W-PsIV o łącznej powierzchni 17,0081 ha – za zgodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (decyzja znak GZMot.og.0602/2-81169/88 z dnia 31 marca 1988 r.) oraz grunty klasy RIVa, S-RIVa, RIVb o łącznej powierzchni 7,9167 ha - za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego (decyzja znak : SR-R-6-7711-17/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.), a także w zwartych obszarach nie przekraczających 1 ha, grunty klasy RIVb, dr-RIVb, ŁIV, B-ŁIV o łącznej powierzchni 1,2135 ha,
  3. grunty klasy V i VI o łącznej powierzchni 13,5404 ha, gdzie grunty klasy RV, PsV, B-RV, Ba-RV, Bp-RV, S-RV, dr-RV, Bp-PsV, LsV, Bp-LsV, RVI, PsVI, Bp-RVI, Ba-PsVI, Bp-PsVI, Bp-LsVI o łącznej powierzchni 10,6066 ha – za zgodą Wojewody Szczecińskiego (decyzje znak: Gr 14/7091/13/88 z dnia 24 lutego 1988 r. i Gr 14/7091/16/88 z dnia 4 lipca 1988 r.) oraz grunty klasy RV, PsV, RVI, PsVI o łącznej powierzchni 2,9338 ha.
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

 

Rozdział 6
USTALENIA KOŃCOWE

§ 140. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 141. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gryfino.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu następuje  w konsekwencji realizacji uchwały Nr XVII/250/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz na cele rolnicze, zieleni, wód śródlądowych, komunikacji i infrastruktury technicznej.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą   Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionym uchwałą Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

OPIS SPRAWY

Teren w obszarze planu położony jest w północno-wschodniej części miasta, zdecydowanie eksponowanej od strony wjazdu do Gryfino od strony Szczecina. Sposób ukształtowania panoramy miasta z tego kierunku ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miasta Gryfina.

W granicach samego obszaru planu oraz w bliskim sąsiedztwie występują przestrzenie o charakterze publicznym takie jak cmentarz komunalny, Pl. Sybiraków, północny rejon Starego Miasta, rejon dworców (kolejowego i autobusowego). Właściwe kształtowanie tych przestrzeni było osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.

W obowiązujących do 31 grudnia 2003 r. ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfina oraz planie szczegółowym osiedla Taras Północ, brak było stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar planu miejscowego w znacznej części jest wolny od zabudowy i w związku z tym wskazanym było ustanowienie zasad zabudowy przyszłych terenów inwestycyjnych. Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji zaawansowanych inwestycji komunalnych na osiedlu Tras Północ, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby poważnym zahamowaniem budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto sposób kształtowania przestrzeni w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych nie zapewniałby pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym.
W obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują tereny o różnorodnych funkcjach, często wzajemnie kolidujących. Koniecznym było wprowadzenie takich rozwiązań przestrzennych, które wyeliminowały lub chociaż złagodziły ujemne skutki obecnego sposobu użytkowania tych terenów. Przykładami takiego stanu rzeczy są: 

 • budynek Urzędu Skarbowego usytuowany w strefie o dominującej funkcji mieszkaniowej (dodatkowo pozbawiony odpowiedniej obsługi komunikacyjnej),
 • budynki mieszkalne usytuowane w bezpośrednim styku z terenami usług uciążliwych takich jak stolarnia, piekarnia, bazy transportowe itp.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami planistycznymi, w obszarze planu występowały rezerwy terenu pod funkcje, których zasadność lokalizacji była co najmniej dyskusyjna. Przykładowo na osiedlu Tras Północ występowały:

 • liczne nieracjonalne przejścia piesze,
 • wydzielone duże tereny usługowe,
 • prawdopodobnie obecnie zbędne funkcje terenu np. w zakresie oświaty.

Uwzględniając przedstawiony skrótowo obecny stan zagospodarowania terenu oraz występujące problemy przestrzenne Rada Miejska uznała, że sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta jest uzasadnione.

Sporządziła
Barbara Szczepaniak