Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/453/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.

UCHWAŁA NR XXXV/453/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005r.
 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ Rada Miejska w Gryfinie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok postanawia

§ 1. Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz