Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/456/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005 roku sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis

UCHWAŁA NR XXXV/456/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. : Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r.: Dz.U. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 roku) uchwala się, co następuje:

§1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

§2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 EURO.

§3.

 1. Niniejszą uchwałę stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom z wyjątkiem następujących sektorów gospodarki:
  1. sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu WE;
  2. pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej;
  3. pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi.
 2. Prawo do zwolnień z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale nie obejmuje gruntów, budynków i budowli lub ich części zajętych na:
  1. stacje paliw;
  2. obiekty handlowe o powierzchni powyżej 150 m2;
  3. lombardy oraz komisy samochodowe;
  4. działalność ubezpieczeniową;
  5. pośrednictwo finansowe i parafinansowe;
  6. obiekty handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 5% bez względu na powierzchnię.

§4. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidziane w niniejszej uchwale dotyczą gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należących do przedsiębiorców bądź dzierżawionych przez przedsiębiorców na podstawie umowy z Gminą Gryfino, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami);
 2. nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami).

§5.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność, powstałe w wyniku dokonania przez tegoż przedsiębiorcę inwestycji w środki trwałe w rozumieniu art. 2 lit. c) Rozporządzenia Komisji WE Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz WE L 10) polegającej na:
  1. wybudowaniu nowych obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  2. zakupie istniejącego już przedsiębiorstwa, przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału, zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej;
  3. rozbudowie istniejącego już przedsiębiorstwa.
 2. Zwolnienie powyższe obejmuje okres pięciu lat i wynosi odpowiednio:
  1. w I roku istnienia obowiązku podatkowego – 80% wymiaru podatku od nieruchomości;
  2. w II roku istnienia obowiązku podatkowego – 65% wymiaru podatku od nieruchomości;
  3. w III roku istnienia obowiązku podatkowego – 50% wymiaru podatku od nieruchomości;
  4. w IV roku istnienia obowiązku podatkowego – 35% wymiaru podatku od nieruchomości;
  5. w V roku istnienia obowiązku podatkowego – 20% wymiaru podatku od nieruchomości.
 3. W przypadku rozbudowy istniejącego już przedsiębiorstwa, procentowo określoną w ust. 2 kwotę zwolnienia liczy się od wymiaru podatku od nieruchomości przypisanego za nowo powstałą część przedsiębiorstwa.

§6.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność, który powiększa stan zatrudnienia.
 2. Przez powiększenie stanu zatrudnienia rozumie się przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniego zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach przed powstaniem okoliczności uprawniającej do zwolnienia z podatku.
 3. Zwolnienie przysługuje na trzy lata, począwszy od roku podatkowego następującego po roku, w którym wystąpiła okoliczność uprawniająca do skorzystania z powyższego zwolnienia.
 4. Kwota zwolnienia wynosi 25% najniższego wynagrodzenia brutto, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o udzielenie ulgi, od każdego nowo zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem, że są to osoby zameldowane na stałe w Gminie Gryfino.
 5. W przypadku zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość zwolnienia przelicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy nowo zatrudnionych pracowników.
 6. Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć:
  1. w I roku korzystania z ulgi – 40% wymiaru podatku od nieruchomości;
  2. w II roku korzystania ze zwolnienia – 50% wymiaru podatku od nieruchomości;
  3. w III roku korzystania ze zwolnienia – 60% wymiaru podatku od nieruchomości.

§7.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy rozpoczynającego tę działalność po wejściu w życie niniejszej uchwały, a posiadającego dotychczas status osoby bezrobotnej.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na rok czasu i wynosi 80% wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy, przy czym można z niego skorzystać tylko jeden raz.

§8.

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku w tej sprawie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do skorzystania z powyższego zwolnienia.
 2. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 5, w § 6 i w § 7 liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu wnioskowanego zwolnienia.

§9.

 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w § 5 i 6 zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia, dokumentów potwierdzających utrzymanie stanu rzeczy i prawnego, który uprawnia go do tego zwolnienia.
 2. W okresie korzystania ze zwolnienia organ podatkowy dokona sprawdzenia złożonych przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających stan uprawniający go do skorzystania ze zwolnienia.

§10.

 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia, pisemnie powiadomić o tym fakcie organ podatkowy,
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 9 ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, bądź w którym powinien złożyć właściwe dokumenty oraz ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy w wysokości 50% wykorzystanego zwolnienia wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.
 3. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co spełnienia warunków uprawniających go do korzystania ze zwolnienia oraz przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w § 5, 6 i 7 który w okresie 12 miesięcy od dnia korzystania ze zwolnienia zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino traci prawo do zwolnienia za cały okres na jaki zwolnienie mu przysługiwało oraz ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy wraz z należnymi odsetkami.
 4. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.
  W przypadku nie dotrzymania zwrotu udzielonej pomocy wobec przedsiębiorcy zostaną zastosowane środki egzekucyjne.

§11. Decyzję o zwolnieniu lub cofnięciu zwolnienia wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 12.

 1. Wykaz dokumentów, jakie powinien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o udzielenie zwolnienia oraz potwierdzających dalsze uprawnienia do korzystania ze zwolnień, o których mowa w niniejszej uchwale określone zostały w Załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do określenia wzorów wniosku oraz dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w pkt. 1 i 2 lit.j).
 3. Określenie powyższych wzorów następuje w drodze zarządzenia.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§14. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2005 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/456/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Wymagane dane oraz dokumenty, które winien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o zwolnienie oraz potwierdzające dalsze uprawnienie do korzystania z powyższego zwolnienia

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć wniosek zawierający następujące informacje:
  1. rodzaj wnioskowanego zwolnienia oraz wskazujące na spełnienie warunków uprawniających do jego otrzymania;
  2. kategorię przedsiębiorcy w rozumieniu rozdziału 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 ze zmianami);
  3. formę prawno – organizacyjną przedsiębiorcy;
  4. NIP przedsiębiorcy;
  5. klasę rodzaju działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33 poz. 289 ze zmianami). Zamiast oznaczenia PKD można wpisać oznaczenie EKD;
  6. stan prawny nieruchomości;
  7. liczbę zatrudnionych pracowników;
  8. oświadczenie przedsiębiorcy o podleganiu lub niepodleganiu podatkowi od nieruchomości, podatkowi od środków transportowych związanych z działalnością gospodarczą w innych gminach;
  9. informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych w ramach budowy nowego przedsiębiorstwa, nabycia lub rozbudowy istniejącego już przedsiębiorstwa.
 2. Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące osób, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały;
  2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zapisów działu 4 rejestru lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
  3. potwierdzoną przez ZUS deklarację rozliczeniową DRA z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie,
  4. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  5. zaświadczenie od organów podatkowych o niezaleganiu z podatkami dochodowymi, od towarów i usług, akcyzowym;
  6. sprawozdania finansowe z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie F-01, a w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym ww. dokumenty z okresu prowadzenia powyższej działalności;
  7. miesięcznie deklaracje podatkowe składane do Urzędu Skarbowego dotyczące podatków dochodowych za dany rok podatkowy – za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie;
  8. zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (ZUS ZFA lub ZPA) z potwierdzeniem jego złożenia w ZUS-ie;
  9. inne, niezbędne do potwierdzenia uprawnień do skorzystania z wnioskowanego zwolnienia;
  10. informację o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia lub zaświadczenia organów udzielających pomoc de minimis wystawione na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291) zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz.U. Nr 187 poz. 1930).

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z dnia 17.12.1992 r.)
 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999 r.)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.