Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/446/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXIV/446/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino

Na postawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 137, poz. 1304, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gryfino”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Dokonana w ostatnim czasie zmiana w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. Nr 281 z dnia 16 grudnia 2004 r.) daje prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, uczniom do lat 24 (za wyjątkiem studentów). Pomoc ta, zwana stypendium szkolnym, przysługuje osobom zamieszkałym na terenie gminy Gryfino, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe wynosi 316,00 zł na osobę w rodzinie (obliczone zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.
Regulamin określa wysokość stypendiów w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Kwota stypendium szkolnego dla uczniów spełniających warunki wynosi:

  • 56,00 zł (100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł,
  • 44,80 zł (80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł. I nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Sporządziła:
Marta Marczak