Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/449/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”.

UCHWAŁA NR XXXIV/449/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Zgodnie z uchwałą Nr X/153/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zmienioną uchwałą Nr XXVII/384/04 z dnia 28 października 2004 r., przyjmuje się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVII/594/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002r.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:

  1. Załącznik nr 1   - tekst ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”,
  2. Załącznik nr 2 – rysunek zmiany Studium – mapa w skali 1:10 000
  3. Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej tereny położone w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz następuje w konsekwencji realizacji uchwały Nr X/153/03 Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zmienionej uchwałą Nr XXVII/384/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004r.
Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie funkcji elektrowni wiatrowej.
Na etapie wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

OPIS SPRAWY
MVV Eternegy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 1 wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek, poprzedzone wykonaniem stosownej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi podstawę badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z polityką przestrzenną gminy.
Celem zmiany Studium, a następnie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie wnioskodawcy realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej.
Na ww. wniosek Rada Miejska podjęła uchwałę Nr X/153/03 z dnia 10 lipca 2003r. o przystąpieniu do zmiany Studium dla wyżej opisanego terenu.
Podczas sporządzania zmiany Studium stwierdzono prawdopodobieństwo wystąpienia skutków lokalizacji elektrowni wiatrowej na sąsiednie obszary położone w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz.
W związku z powyższym podjęta została uchwała Nr XXVII/384/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/153/03 z dnia 10 lipca 2003 r. Zmiana polegała na rozszerzeniu granic opracowania w celu wprowadzenia na powiększonym terenie ustaleń zapewniających ochronę interesów osób władających tymi terenami.

Sporządziła:
Joanna Ekiert

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXXIV/449/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, co następuje:
W związku z brakiem uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.