Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/445/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

UCHWAŁA NR XXXIV/445/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentującym stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Do nagrody uprawnieni są zawodnicy, którzy:

  • brali udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
  • brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski albo byli reprezentantami kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej.

§ 3. Maksymalna wysokość nagrody stanowi wielokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz 2407,) i wynosi odpowiednio:

  1. do 450% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich miejsca medalowe,
  2. do 300% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich miejsca medalowe od 4 do 12,
  3. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
  4. do 350% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw świata i uzyskali miejsca medalowe,
  5. do 250% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca medalowe,
  6. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe,
  7. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze pucharu świata uzyskując miejsca medalowe,
  8. do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane na wniosek stowarzyszeń kultury fizycznej, po zaopiniowaniu przez Radę Sportu.

§ 5. Nagrody przyznawane są raz w roku za rok poprzedni.

§ 6. Przyznanie nagród poszczególnym osobom następuje w trybie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe obejmuje dyscypliny wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz 67, Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz 1888).

§ 8. Nagradzanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie iędzynarodowym lub krajowym następuje w formie stypendiów za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1169, Dz.U. z 2004 r. Nr 137, poz 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz 624, Dz.U.z 2004 r. Nr 273, poz 2703, Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz 2781).

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  Ustawa o kulturze fizycznej pozwala przyznawać wyróżnienia i nagrody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Bardzo dobre wyniki osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino są podstawą do przyjęcia stałych zasad ich honorowania za tak znaczące osiągnięcia. Szczegółowy kształt projektu Uchwały został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu.  Uroczyste podsumowanie sportowego roku 2004, planowane jest w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku, a przyjęcie Uchwały pozwoli na nagrodzenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie osiągnięcia sportowe.

Sporządził:
Daniel Cieślak