Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/442/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów.

UCHWAŁA NR XXXIV/442/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r. 
 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.782) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Gryfino od Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie, gruntów niezabudowanych położonych w Gryfinie, oznaczonych numerami działek: 55/4 o pow. 0,0370 ha (obręb 3) i 31/5 o pow. 0,0669 ha (obręb 4), poprzez rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

U z a s a d n i e n i e

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” jest użytkownikiem wieczystym gruntów niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Gryfino, oznaczonych numerami działek 55/4 o pow. 0,0370 ha i 31/5 o pow. 0,0669 ha, położonych w Gryfinie  w obrębach nr 3 i 4.
Na działkach tych urządzone są drogi dojazdowe:

  • na dz. 55/4 – droga do budynku komunalnego przy ul. Targowej nr 11 oraz  do obiektów i stacji transformatorowej, znajdujących się na działkach nr 55/2 i 55/3,
  • na dz. 31/5 – droga do pawilonu handlowego NETTO, łącząca się z działką gminną nr 42, stanowiącą również dojazd – łącznik z ulicą Z. Krasińskiego.

Spółdzielnia wystąpiła z wnioskami o rozwiązanie użytkowania wieczystego przedmiotowych gruntów oraz innych, wykorzystywanych obecnie jako drogi lub parkingi, podając w uzasadnieniu, że grunty te są jej zbędne, a służą ogółowi mieszkańców.

Po przeanalizowaniu wniosków za zasadne uznałem przejęcie gruntów wymienionych w § 1 projektu uchwały.

Sporządziła:
K.Lamperska