Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/441/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chlebowo.

UCHWAŁA NR XXXIV/441/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r. 
 

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chlebowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu  od osoby fizycznej, części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 127/1 o powierzchni około 0,0600 ha, położonej w obrębie Chlebowo, z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce sąsiedniej nr 109/19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Aktem notarialnym nr 155/2003 z dnia 09.01.2003 r. pani Sława Meller nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych między innymi nieruchomość zabudowaną  budynkami gospodarczymi, oznaczoną numerem działki 127/1 o powierzchni 3,9556 ha, położoną w obrębie Chlebowo, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie.  W treści aktu nie został zawarty zapis ustanawiający służebność przechodu  i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 109/19, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym Gmina posiada własność 1 lokalu.
W związku z tym działka 109/19 pozbawiona została dostępu do drogi publicznej co stało się dużym utrudnieniem dla mieszkańców budynku.
W wyniku wspólnych uzgodnień p. Sława Meller wyraziła wolę odpłatnego przekazania na rzecz Gminy Gryfino części działki nr 127/1 w celu zapewnienia niezbędnego dojazdu.

Sporządziła:
K.Lamperska