Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/444/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005.

UCHWAŁA NR XXXIV/444/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 roku  
 

w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390), uchwala się co następuje:

§ 1. Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych.

§ 2. Wyżej określoną kwotę dzieli się w następujący sposób:

 1. 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych dla Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Wełtyń,
 2. 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie z przeznaczeniem na zabytkowe obiekty sakralne w miejscowościach Chlebowo i Stare Brynki,
 3. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Gardno,
 4. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych dla Parafii pw. Św. Ojca Pio w Pniewie z przeznaczeniem na zabytkowe obiekty sakralne w miejscowościach Steklno i Krajnik,
 5. 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowe obiekty sakralne w miejscowościach Bartkowo i Sobieradz,
 6. 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) złotych dla Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Gryfinie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Gryfino.

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin rchitektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4. Szczegóły dotyczące zasad przekazywania, rozliczania i kontroli dotacji zostaną określone w stosownych umowach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad  zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej w celach związanych  z ochroną i konserwacją zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.  Zaproponowane kwoty dotacji uwzględniają złożone wcześniej wnioski  z poszczególnych parafii. Wszystkie obiekty wyszczególnione w projekcie uchwały są wpisane do rejestru zabytków.  Dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2004 przedstawia się następująco:

Lp. Parafia Miejscowość Kwota przyznana w 2004 roku
1. Wełtyń Wełtyń 15.000,00 (dotacja)
6.528,71 (wykonanie odwodnienia terenu)
2. Radziszewo Chlebowo,
Stare Brynki
15.000.00 (dotacja)
3. Gardno Gardno 3.400,00 (dotacja)
4. Pniewo Steklno,
Krajnik
2.000,00 (dotacja)
5. Chwarstnica Chwarstnica, Sobieradz 8.000,00 (dotacja)
6. Gryfino Gryfino 15.000,00 (konserwacja ołtarza)
OGÓŁEM

84.928,71

Sporządziła:
Barbara Lefik