Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/443/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chwarstnicy.

UCHWAŁA NR XXXIV/443/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1800; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z § 1 ust. 4 ramowego statutu szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416) uchwala się co następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 19 nadaje się imię „Jana Pawła II”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

W Szkole Podstawowej w Chwarstnicy podjęto decyzję o wyborze imienia dla szkoły. Na początku roku szkolnego 2003/2004 dyrektor zaproponował rozpoczęcie prac związanych z wyborem imienia szkoły. Przeprowadzono głosowanie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej. W wyniku głosowania wyłoniono kandydata na patrona szkoły.
W związku z powyższym i zgodnie z § 1 pkt. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia MEN  z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96) na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego organ prowadzący nadaje imię szkole.