Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/447/05  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXIV/447/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005r. 
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 lit „c”, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203); uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 324.236 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 100.000
60014   Drogi publiczne powiatowe 100.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 224.236
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 158.500
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 158.500
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 65.736
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 65.736
OGÓŁEM 324.236

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 679.478 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 73.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73.500
0690 Wpływy z różnych opłat 73.500
 
710     Działalność usługowa 71.500
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 71.500
0690 Wpływy z różnych opłat 35.000
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów 50.000
0690 Wpływy z różnych opłat 50.000
 
758     Różne rozliczenia 520.978
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 520.978
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 520.978
OGÓŁEM

679.478

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 238.711 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 100.000
60014   Drogi publiczne powiatowe 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96.733
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 96.733
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96.733
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.978
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.978
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4301 Zakup usług pozostałych 13.978
 
926     Kultura fizyczna i sport 18.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18.000
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4301 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 238.711

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 455.242 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 394.452
80101   Szkoły podstawowe 285.703
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.383
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.320
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000
4260 Zakup energii 100.000
4270 Zakup usług remontowych 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
80104   Przedszkola 19.487
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.487
80110   Gimnazja 59.262
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.262
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 30.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 60.790
85401   Świetlice szkolne 40.127
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.000
85407   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.127
4040 Placówki wychowania pozaszkolnego 20.663
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.663
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
OGÓŁEM 455.242

§ 5. Ustala się przychody gminy w wysokości 96.733 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie, jak w załączniku Nr 1, na planowane wydatki inwestycyjne.

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 41.978 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 7. W uchwale Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. dokonuje się następujących zmian: 

  • załącznikowi13a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu oraz dodatkowymi dochodami proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Dochody

Zwiększenia:

  • 100.000 zł – zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Gryfińskiego, wprowadza się dochody przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino;
  • 158.500 zł prawidłowe zaklasyfikowanie dochodów gminy (opłaty adiacenckie, opłata planistyczna, opłata za wpis do ewidencji oraz zmiany wpisu);
  • 65.736 zł– zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2005

Zmniejszenia:

  • 520.978 zł– zmniejszenie części subwencji oświatowej na 2005 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2005
  • 158.500 zł prawidłowe zaklasyfikowanie dochodów gminy (opłaty adiacenckie, opłata planistyczna, opłata za wpis do ewidencji oraz zmiany wpisu);
Wydatki

Zwiększenia:

  • 100.000 zł– zwiększenie środków z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Gryfino;
  • 96.733 zł – XII rata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gryfino”;
  • 41.978 zł – środki pochodzące z programu Phare, które wpłynęły do budżetu roku ubiegłego i stanowiły nadwyżkę budżetową, przeznaczamy zgodnie z zastosowaniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu zgodnie z projektami;

Zmniejszenia:

  • 455.242 zł– zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2005, dokonano na podstawie wniosku dyrektora oraz głównej księgowej jednostki budżetowej ZEAS-u

Sporządziła:
Bożena Mejna