Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/438/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XXXIV/438/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Bogdana Jacka Wardy do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 12 Bezpartyjny Blok Samorządowy, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz