Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/448/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/448/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r.
 

w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

2. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Uchylenie uchwały NR XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino podyktowane jest koniecznością przyjęcia innej konstrukcji prawnej uchwały zatwierdzającej zmianę studium.
W uchwale Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. przyjęto konstrukcję polegającą na wyraźnym wskazaniu w jej treści dokonywanych zmian studium. Wojewoda stoi na stanowisku, iż przytaczanie w treści uchwały zmian dokonanych w studium jest nieuzasadnione, gdyż załącznikiem do uchwały jest ujednolicony tekst studium z wyróżnieniem wprowadzanych zmian. W związku z tym, że zmiana studium dotyczy istotnej dla gminy sprawy wnioskuję o uchylenie uchwały NR XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz o podjęcie uchwały o zmianie studium w zmienionej formie, wyprzedzając ewentualne działania wojewody.

Uchylenie Uchwały NR XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino jest konsekwencją uchylenia uchwały NR XXXI/430/05 z dnia 24 lutego 2005 r. Przystąpienie do zmiany studium dla obszaru całej gminy Gryfino możliwe jest po uchwaleniu zmiany studium wprowadzającej funkcje elektrowni wiatrowej. Dodatkowo w celu ujednolicenia formy zmian studium, w uchwale o przystąpieniu do zmiany studium dla obszaru gminy Gryfino należy przywołać ostatnią uchwaloną zmianę studium.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski

Odmienna konstrukcja uchwały o zmianie studium zakłada podjęcie uchwały o zmianie  Konstrukcja zakłada podjęcie uchwały o zmianie studium której treść przedłożonego projektu uchwały wynika z doprecyzowania przez nadzór wojewody konstrukcji uchwały o zmianie studium.
Powyższa interpretacja zakłada uwzględnienie wszelkich dokonywanych zmian studium w ujednoliconym tekście studium stanowiący załącznik do uchwały o zmianie studium, bez konieczności wskazywania tych zmian w treści uchwały.
nie wojewody przytaczanie w treści uchwały zmian jest nieuzasadnione bowiem załącznikiem do uchwały jest ujednolicona wersja projektu Studium.
W treści uchwały XXXI/430/05 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005 r. wyszczególnione zostały zmiany wprowadzone do tekstu studium, w ocenie wojewody przytoczenie w treści uchwały zmian studium jest nieuzasadnione, gdyż załącznikiem do ww. uchwały jest ujednolicona część tekstowa i graficzna studium.
Równolegle do procedury zmiany studium prowadzona jest procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym, by nie czekać na ewentualne rozstrzygniecie nadzorcze wojweody zachodniopomorskiego przedłożony został projekt uchwały uchylającej zmianę studium.
Przedłożony również został projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w nowej wersji uzgodnionej przez autorów zmiany studium.