Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/439/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XXXIV/439/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r. 
 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, położoną w obrębie Pniewo, oznaczoną numerem działki 562/3 o pow. 2742 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz udział w 1/3 części w działce nr 562/1 o pow. 1668 m2 stanowiącej dojazd (drogę).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Dla działki gminnej nr 562/3, położonej w obrębie Pniewo wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
Ponadto Gmina posiada udział do 1/3 części w działce nr 562/1, wydzielonej jako wewnętrzna droga dojazdowa i w 2/3 części stanowi współwłasność osób fizycznych, właścicieli działek sąsiednich tj. 562/2 i 562/4.
W związku z powyższym proponuję przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 562/3, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy wraz z udziałem w działce nr 562/1 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Sporządziła:
J. Woldańska