Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/437/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE dnia 10 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

UCHWAŁA NR XXXII/437/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 marca 2005r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach Wełtyń II, Żórawie i Żórawki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmująca obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2004 r.

§ 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu jest korekta trasy napowietrznej linii 110 kV w zakresie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie do uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przygotowany został w związku z wnioskiem Pana Arkadiusza Bienicewicza z dnia 3 lutego 2005 roku oraz wnioskiem Pani Anny Hładka – Kowal i Pana Pawła Kowal z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Zmiana planu miejscowego polegać będzie na korekcie trasy napowietrznej linii 110 kV, w zakresie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pokryje gmina Gryfino.

Sporządził:
 Krzysztof Czosnowski