Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/418/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 stycznia 2005r.  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

    

UCHWAŁA NR XXX/418/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 stycznia 2005r. 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Zadanie, będące tematem niniejszej uchwały podlega pod zadania zawarte w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Modernizacja lokali na mieszkania komunalne, uzbrojenie działek”, które ujęte jest w załączniku Nr 7, 8 i 13a do uchwały budżetowej.
Modernizacja lokalu na mieszkania komunalne obiektu byłego kina w Wełtyniu wyszacowana jest na kwotę ok. 750.000 zł. W wyniku modernizacji Gminne zasoby komunalne zwiększą się o 7 mieszkań socjalnych.
Gmina na chwilę obecną otrzymała 25 zasądzonych wyroków z uprawnieniami do lokalu socjalnego dla gospodarstw domowych zamieszkujących w zasobach:

  • SM „Regalica” w Gryfinie - 7;
  • SM „Dolna Odra” - 2;
  • zasoby gminne - 13;
  • Nadleśnictwo Gryfino - 1;
  • osoby prywatne - 2.

Osoby te są na listach oczekujących na lokal. Osoby z wyrokiem winny być załatwiane w pierwszej kolejności.
Art. 14 ust.1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 01.71.733) nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego.
Art. 18 ust 4 wyżej cytowanej Ustawy stanowi, iż właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy, w przypadku, gdy nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego.
Ponadto § 38 Uchwały Nr XLI/534/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino, upoważnia Burmistrza do zawarcia porozumienia z właścicielem innego zasobu mieszkaniowego w sprawie partycypacji w kosztach przystosowania lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych gminy, dla potrzeb przyznania lokali socjalnych osobom uprawnionym do lokalu socjalnego mieszkającym w zasobach tego właściciela. Obecnie taki akces zgłosiła SM Regalica.
Jednocześnie Gmina Gryfino złożyła wniosek do Ministra Infrastruktury na pokrycie 30% kosztów realizowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku kina w miejscowości Wełtyń ul. Szkolna nr 3, działka nr 393/2 na budynek z 7 lokalami socjalnymi (art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni domów dla bezdomnych - Dz. U. Nr 145, poz. 1533)
Dnia 13 stycznia 2005r. z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Bank Gospodarstwa Krajowego wpłynęło do Gminy zawiadomienie o warunkowej rekomendacji udzielenia wsparcia finansowego. Wniosek uzyskał 48,93 punktów.

Sporządzili:
Jolanta Staruk
Krystyna Klimek
Ryszard Woldański