Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/414/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXIX/414/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia   30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 780.167 zł

Dział  Rozdział  Paragraf 

Wyszczególnienie  

Kwota

700        Gospodarka mieszkaniowa   225.500
70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami   225.500
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   200.000
0970 Wpływy z różnych dochodów   25.500
  
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 175.224
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 24.000
0330 Podatek leśny 14.000
0430 Wpływy z opłaty targowej 10.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 151.224
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100.000
0480 Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25.224
0690 Wpływy z różnych opłat 26.000
  
758     Różne rozliczenia 263.882
75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 123.882
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 123.882
75814   Różne rozliczenia finansowe 140.000
0920 Pozostałe odsetki 140.000
  
851     Ochrona zdrowia   4.706
85195   Pozostała działalność   4.706
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.706
  
852     Pomoc społeczna 29.400
85295   Pozostała działalność 29.400
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29.400
  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.317
90020     Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 11.317
0400   Wpływy z opłaty produktowej 11.317
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70.138
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 21.368
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21.368
92116   Biblioteki 17.050
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   12.050
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   5.000
92195   Pozostała działalność 31.720
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 31.720

OGÓŁEM  

780.167 

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 365.500 zł

Dział  Rozdział  Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
100     Górnictwo i kopalnictwo   15.000
10095   Pozostała działalność   15.000
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   15.000
  
710     Działalność usługowa 20.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000
0690 Wpływy z różnych opłat 20.000
 
756

  

    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   120.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 70.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.000
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   50.000
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   50.000
  
852     Pomoc społeczna 10.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   10.000
0830 Wpływy z usług   10.000
  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   200.500
92195   Pozostała działalność   200.500
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200.500
OGÓŁEM   365.500

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.990.643 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 700
01030   Izby rolnicze 700
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 700
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 430.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000
70095   Pozostała działalność 150.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
  
801     Oświata i wychowanie 757.891
80101   Szkoły podstawowe 745.891
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000
6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145.891
80110   Gimnazja 12.000
4270 Zakup usług remontowych 4.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000
 
851     Ochrona zdrowia 29.930
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25.224
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.224
85195   Pozostała działalność 4.706
4300 Zakup usług pozostałych 4.706
 
852     Pomoc społeczna 29.400
85295   Pozostała działalność 29.400
3110 Świadczenia społeczne 29.400
  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 900
85495   Pozostała działalność 900
4300 Zakup usług pozostałych 900
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 555.199
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 420.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420.000
90002   Gospodarka odpadami 11.317
4300 Zakup usług pozostałych 11.317
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 123.882
4260 Zakup energii 123.882
  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185.138
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 41.368
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4301 Zakup usług pozostałych 36.368
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000
92116   Biblioteki 17.050
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 17.050
92195   Pozostała działalność 46.720
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.720
4270 Zakup usług remontowych 15.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 1.485
92601   Obiekty sportowe 1.485
4260 Zakup energii 800
4300 Zakup usług pozostałych   685

OGÓŁEM  

1.990.643

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.575.976 zł

Dział  Rozdział Paragraf 

Wyszczególnienie

Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 700.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280.000
4300 Zakup usług pozostałych 280.000
70095   Pozostała działalność 420.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   420.000 
  
750     Administracja publiczna 700
75045   Komisje poborowe 700
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200
4300 Zakup usług pozostałych 500
  
758     Różne rozliczenia 92.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 92.000
4810 Rezerwy 92.000
 
801     Oświata i wychowanie 748.276
80101   Szkoły podstawowe 748.276
4213 Zakup materiałów i wyposażenia 2.385
4270 Zakup usług remontowych 600.000
4273 Zakup usług remontowych 145.891
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000
92195   Pozostała działalność 15.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   15.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 20.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.000
4211 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000
4301 Zakup usług pozostałych 15.000
OGÓŁEM 1.575.976

§ 5. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

 • załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak  w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu na koniec listopada 2004r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Dochody

 • 225.500 zł – wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (200.000 zł) oraz z pozostałych dochodów (25.500 zł);
 • 175.224 zł – wprowadza się dodatkowe wpływy z opłaty skarbowej (100.000 zł), podatku leśnego (14.000 zł), z opłaty targowej (10.000 zł), wpływów z różnych opłat (26.000 zł) oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (25.224 zł);
 • 263.882 zł dokonuje się zwiększenia dochodów, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów (podział rezerwy subwencji ogólnej), z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę w I półroczu 2004r. na oświetlenie ulic (123.882 zł) oraz zwiększa się odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych i lokat (140.000 zł);
 • 4.706 zł – dodatkowe dochody – darowizny od ludności na badania mammograficzne;
 • 29.400 zł – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie (umowa o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej Nr SO/Sz/1615/PS/34/04) na dożywianie dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej;
 • 11.317 zł – dokonuje się zwiększeń środków pochodzących z wpływów z opłaty produktowej;
 • 70.138 zł – środki z PHARE na realizację projektu nr 15/N/01 (21.368 zł), dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury i z Powiatu Gryfińskiego - porozumienie z dnia 14 października 2004r. – dla Biblioteki Publicznej (17.050 zł) oraz dochody ze sponsoringu na „Dni Gryfina 2004r.” (31.720 zł);
 • 15.000 zł –zmniejsza się niewypracowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
 • 20.000 zł – zmniejsza się dochody z tytułu opłat za plany zagospodarowania przestrzennego;
 • 120.000 zł – dokonuje się zmniejszeń dochodów od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (70.000 zł) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (50.000 zł);
 • 10.000 zł – zmniejsza się wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu mniejszych wpłat od ludności na w/w cel;
 • 200.500.zł – wyprowadza się z budżetu zaplanowane środki z Phare, które nie wpłynęły do budżetu gminy a były przeznaczone na promocję miasta i gminy;

Wydatki

 • 430.000 zł– zwiększenie środków zgodnie wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dokonano przeniesień środków z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego (280.000 zł) oraz na eksploatację i utrzymanie budynków komunalnymi zarządzanych przez GTBS (150.000 zł);
 • 757.891 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków w związku z zakwalifikowaniem zadania „Termomodernizacja systemu grzewczego w szkołach podstawowych” do zadań inwestycyjnych (745.891 zł) oraz na wstawienie 4 okien w Gimnazjum w Gryfinie – zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł natomiast całkowity koszt wymiany okien wyniesie 16.000 zł, w związku z powyższym zasadna jest wymiana wszystkich okien w Gimnazjum, na które zwiększa się brakujące środki (4.000 zł) i na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg (8.000 zł);
 • 29.930 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonuje się również zwiększenia środków wydatkowych na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi (25.224 zł) oraz na wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem badań mammograficznych;
 • 29.400 zł – zgodnie z umową zawartą z ANR otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową na dożywianie dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych;
 • 555.199 zł – środki z przeznaczeniem na finansowania zadania pn. „Projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino” (420.000 zł), w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty produktowej zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (11.317 zł) oraz zgodnie z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na poniesione przez gminę w I półroczu 2004r. wydatki na oświetlenie ulic (123.882 zł);
 • 185.138 zł – wydatki na obsługę projektu nr 15/N/01 – „750 lat historii, która łączy”; obsługa seminarium historycznego (41.368 zł), dodatkowe środki pochodzące z rezerwy ogólnej gminy na budowę świetlicy w Starych Brynkach (80.000 zł), w związku z podpisanymi umowami i porozumieniami zwiększa się wydatki na zakup nowości wydawniczych oraz bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie (17.050 zł) oraz na zakup artykułów promujących gminę Gryfino (31.720 zł)    i konieczne do wykonania prace związane z zagospodarowaniem rozebranego boiska asfaltowego przy MDK w Gryfinie (15.000 zł);

Pozostałe zmiany dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków i pokrycia ewentualnych braków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk