Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/387/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXVIII/387/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004 r.
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62. poz.558, Nr 113. poz. 984; Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80. poz.717, Nr 162. poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/387/04
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 25 listopada 2004 r.

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY
CMENTARZA KOMUNALNEGO W GRYFINIE

§ 1. 

 1. Cmentarz Komunalny w Gryfinie stanowi mienie gminne.
 2. Cmentarzem zarządza zarządca wybrany przez Gminę, zwany dalej zarządcą.
 3. Biuro zarządcy cmentarza znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Pomorskiej w Gryfinie, w dni robocze czynne w godz. 700 - 1500. Po godzinach pracy biura, pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny.
 4. Cmentarz jest otwarty w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 700-2100,  a w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 700-1700 /nie dotyczy 1 i 2 listopada/. 
 5. Wydawanie zwłok odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1300.
 6. Pogrzeby odbywają się w dni robocze w godz. od 900-1500. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zarządca umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach  i godzinach.

§ 2.

 1. Na terenie cmentarza zabrania się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2. zaśmiecania oraz wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  3. niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych, nagrobków itp.,
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
  5. przebywania poza godzinami otwarcia, 
  6. wprowadzania zwierząt, 
  7. prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkładania wizytówek na grobach itp., 
  8. prowadzenia działalności handlowej bez zgody zarządcy.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:
  1. prac kamieniarsko - budowlanych oraz przywozu i wywozu materiałów do prac kamieniarsko - budowlanych,
  2. wjazdu wszelkimi pojazdami z wyjątkiem karawanów dowożących zwłoki,
  3. przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich elementów oraz innych elementów cmentarza, 
  4. ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
  5. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, 
  6. umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza oraz na ogrodzeniach cmentarza.

§ 3.

 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa Rada Miejska w Gryfinie.
 2. Opłaty za korzystanie z cmentarza pobiera zarządca. 
 3. Przed upływem terminu ważności opłat na jaki został opłacony grób i miejsce rezerwowe, zarządca w miarę możliwości powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną utrzymaniem, która winna zgłosić zamiar przedłużenia terminu ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca rezerwowego, dokonując stosownej opłaty.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca rezerwowego, grób lub miejsce rezerwowe kwalifikuje się do likwidacji. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej mogiły w tym samym rzędzie. Wykupione może być tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliższego członka rodziny osoby zmarłej.
 5. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w biurze zarządcy na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 4. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji zarządcy bez zwrotu opłaty za nie wykorzystany okres za jaki została uiszczona.

§ 5. Groby, w tym murowane, oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.

§ 6.

 1. Budowa grobów murowanych i nagrobków może odbywać się tylko po uzgodnieniu z zarządcą.
 2. Zarządca cmentarza dokonuje odbioru prac wyszczególnionych w ust.1.
 3. Obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawianie wszystkich powstałych w wyniku prac, szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

§ 7. 

 1. Dom przedpogrzebowy przeznaczony jest do:
  1. przechowywania zwłok,
  2. przygotowania do ceremonii pogrzebowych w kaplicy cmentarnej. Zwłoki przyjmowane są przez całą dobę.
 2. Przyjęcie do domu przedpogrzebowego zmarłych następuje: 
  1. w trumnie lub kapsule oznaczonej imieniem i nazwiskiem,
  2. zwłoki z wypadków przyjmowane są na podstawie wniosku prokuratury lub policji z określeniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

§ 8. 

 1. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w biurze zarządcy cmentarza na podstawie przedłożonej karty zgonu.
 2. Rodzina lub uprawniony organ, instytucja zgłaszając pogrzeb określa sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej.

§ 9. Gmina Gryfino oraz zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 10. Osoby naruszające obowiązujące przepisy podlegają karze w myśl ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami/ oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń /Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zmianami/.