Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/392/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208.

UCHWAŁA NR XXVIII/392/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 34 ust.1 pkt. 3 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492 / - uchwala się co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej gminną nieruchomość zabudowaną, położoną w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1- działka gruntu nr 208 o powierzchni 605 m2.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 70 % bonifikaty od ceny nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabywanej przez najemców przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży oraz 5% dodatkowej bonifikaty, jeżeli najemca jest kombatantem lub wdową/wdowcem po kombatancie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonym w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208 o powierzchni 605 m2. Przedmiotowa działka położona była w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem C 13 MJ, posiadającym zapis: " Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niska istniejąca z możliwością rozbudowy na powiększonym terenie. Obecnie dla terenu przedmiotowej działki nie ma ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wyznacza dla terenu w granicach, którego położona jest działka nr 208, funkcję mieszkaniową o niskiej intensywności. 
Najemcy nieruchomości wystąpili z wnioskami o jej wykup. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje na wniosek najemców w drodze bezprzetargowej.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec