Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/388/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  25 listopada  2004r. w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA NR XXVIII/388/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  25 listopada  2004r.  
 

w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; w 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r, Nr102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203,/

uchwala się, co następuje :

§ 1. Postanawia się ustalić maksymalne stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, wynajmowanych na okres dłuższy niż 3 lata, określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podejmowania decyzji odnośnie stosowania zwolnień z opłat czynszowych lub ulg w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnych przypadkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/208/03 z dnia  4 grudnia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/388/04
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 25 listopada 2004 r.

Punktowy system naliczania czynszów za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy Gryfino Podział Gminy Gryfino na strefy:

 • I strefa: miasto Gryfino, ulice:1 Maja, Bolesława Chrobrego, Tadeusza Kościuszki, Piastów, Plac Barnima, Kościelna, Zygmunta Krasińskiego.
 • II strefa: miasto Gryfino, ulice: Szczecińska, Grunwaldzka, Flisacza, Słowiańska, Bolesława Krzywoustego, Nadodrzańska, Sportowa, Łużycka.
 • III strefa: miasto Gryfino, ulica Fabryczna; wsie

Przyjęta punktacja wg stref:

 • I 100 punktów  za  strefę 100 punktów za wyposażenie / pełne /.
 • II  70 punktów za  strefę 100 punktów za wyposażenie / pełne /.
 • III 50 punktów za  strefę 100 punktów za wyposażenie / pełne /.

Podział punktów za wyposażenie:

  lokal bez wyposażenia   30 pkt
  centralne ogrzewanie   20 pkt
  ciepła woda     5 pkt
  wc   20 pkt
  instalacja wodna   15 pkt
  instalacja kanalizacyjna   10 pkt

Razem: 

100 pkt

Obniżenie punktacji:

 • za położenie lokalu w piwnicy: punktację obniża się o: 30 pkt
 • za brak instalacji elektrycznej: punktację obniża się o: 10 pkt
 • za brak naturalnego oświetlenia: punktację obniża się o: 10 pkt
 • za położenie lokalu w budynku wybudowanym przed 1939 r punktację obniża się o: 20 pkt
 • za lokale położone w budynkach na wsi punktację obniża się o: 30 pkt
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie  Nr  XXVIII/388/04  z dnia  25 listopada  2004 r.
L.p

Rodzaj lokalu

Liczba punktów 2004 2005
Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu w zł Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu w zł,  /stawka z roku 2004 powiększona o wskaźnik 3,0 %/
1 2 3 4 5

1.

Lokal handlowy      
200 15,75 16,22
190 14,96 15,41
180 14,17 14,59
170 13,39 13,79
160 12,60 12,98
150 11,81 12,16
140 11,02 11,35
130 10,24 10,55
120 9,45 9,73
110 8,66 8,92
100 7,87 8,11
90 7,06 7,27
80 6,30 6,49
70 5,51 5,67
60 4,72 4,86
50 3,93 4,05
 

2.

Lokal usługowy      
200 7,87 8,11
190 7,47 7,69
180 7,08 7,29
170 6,69 6,89
160 6,30 6,49
150 5,90 6,08
140 5,51 5,67
130 5,11 5,26
120 4,72 4,86
110 4,32 4,45
100 3,94 4,06
90 3,53 3,63
80 3,15 3,24
70 2,75 3,83
60 2,36 2,43
50 1,96 2,02
 

3.

Lokal produkcyjny      
200 5,21 5,37
190 4,95 5,10
180 4,69 4,83
170 4,42 4,55
160 4,17 4,29
150 3,90 4,01
140 3,65 3,76
130 3,38 3,48
120 3,13 3,22
110 2,86 2,94
100 2,60 2,68
90 2,34 2,41
80 2,08 2,14
70 1,82 1,87
60 1,56 1,61
50 1,29 1,33
 

4.

Lokal gastronomiczny      
200 10,33 10,64
190 9,81 10,10
180 9,29 9,57
170 8,77 9,03
160 8,26 8,51
150 7,74 7,97
140 7,23 7,45
130 6,71 6,91
120 6,19 6,37
110 5,70 5,87
100 5,16 5,31
90 4,64 4,78
80 4,13 4,25
70 3,61 3,72
60 3,09 3,18
50 2,57 2,65
 

5.

Lokal biurowy      
200 5,21 5,37
190 4,84 4,98
180 4,69 4,83
170 4,42 4,55
160 4,17 4,29
150 3,90 4,02
140 3,65 3,76
130 3,38 3,48
120 3,13 3,22
110 2,86 2,94
100 2,60 2,68
90 2,34 2,41
80 2,08 2,14
70 1,82 1,87
60 1,56 1,61
50 1,29 1,33
 

6.

Lokal magazynowy      
200 6,75 6,95
190 6,41 6,60
180 6,07 6,25
170 5,73 5,90
160 5,40 5,56
150 5,00 5,15
140 4,72 4,86
130 4,38 4,51
120 4,05 4,17
110 3,71 3,82
100 3,37 3,47
90 3,03 3,12
80 2,70 2,78
70 2,36 2,43
60 2,02 2,08
50 1,68 1,73
U z a s a d n i e n i e

Zgodnie  § 5 Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2004 r.   w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2005,  dochody budżetowe szacować należy średnio wyżej ok. 3,0 %.
W związku z powyższym proponuję podniesienie maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata, o wskaźnik zawarty w Zarządzeniu.

Sporządziła:
Teresa Drążek