Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/390/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.

UCHWAŁA NR XXVIII/390/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004 r.
 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 462 o powierzchni 0,0019 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2, na której znajduje się stacja transformatorowa oraz na zbycie tej nieruchomości w formie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz 

 

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 462 o powierzchni 0,0019 ha, położona w Gryfinie w obrębie nr 2, stanowi własność Gminy Gryfino.
Na przedmiotowej działce znajduje się stacja transformatorowa, która  w myśl art. 49 Kodeksu cywilnego oraz umowy o przyłączenie  nr DWR/01/29/2000 z dnia 1.05.2000 r. wchodzi w skład Grupy Energetycznej ENEA S.A. 
Stacja wybudowana została w związku z realizacją uzbrojenia działek rzemieślniczych przy ul. Pomorskiej  Spółka wystąpiła z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego po trafostację. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rada może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone między innymi na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

Sporządziła:
K.Lamperska