Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/391/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XXVIII/391/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004 r.
 

w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492 / - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych, ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży, w następujących wysokościach:

 1. 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy w danym budynku,
 2. 70% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach,
 3. 5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów -wdowców po kombatantach przy czym bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej  z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2. 

§ 2. Bonifikaty dotyczą nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, które dotychczas zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Miasta i Gminy Gryfino oraz uchwałami Rady Miejskiej, o numerach:

 • X III/75/91 z dn. 2.03.1991r. 
 • XXIV/170/92 z dn. 27.02.1992r. 
 • XXXII/239/92 z dn. 26.11.1992r. 
 • XXXIII/258/93 z dn. 5.01.1993r. 
 • XLII/333/93 z dn. 29.12.1993r.
 • III/19/98 z dn. 3.12.1998r. 
 • VIII/101/99 z dn. 29.04.1999r.
 • XI/157/99 z dn. 23.09.1999r.
 • XI/158/99 z dn. 23.09.1999r.
 • XVI/223/2000 z dn. 2.03.2000r.
 • XXXVI/477/01 z dn. 15.11.2001r.
 • XXXVII/495/01 z dn. 10.12.2001r.
 • XL/529/02 z dn. 1.02.2002r. 
 • XL/530/02 z dn. 1.02.2002r.
 • VII/93/03 z dn. 24.04.2003r.
 • XXI/290/04 z dnia 29.04.2004r. wymienionych w załączniku do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Tracą moc uchwały:

 • Nr VIII/122/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino,
 • Nr XVI/234/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1- działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży,
 • § 2 uchwały Nr XXI/290/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej  nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E 

Uchwałą nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 roku Rada Miejska w Gryfinie udzieliła bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w następujących wysokościach:

 1. 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy w danym budynku,
 2. 80% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach,
 3. 5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów po kombatantach, przy czym bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Bonifikaty ustalone były zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 obowiązującej na dany dzień ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 21.06.2004r.  Nr 141, poz. 1492/, która weszła w życie z dniem 22 września 2004 roku, jednoznacznie precyzuje definicję ceny lokalu. W jej skład wchodzi wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.
Stosowanie bonifikaty w dotychczas obowiązującej uchwale, tj. 80% od ceny sprzedaży całej nieruchomości znacznie obniżyłoby wpływy do budżetu Gminy. 
Zasadnym jest wprowadzenie w miejsce 80% bonifikaty nowej 60% bonifikaty, która zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmuje wartość lokalu, pomieszczeń przynależnych oraz udziału w nieruchomości gruntowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec 

 

Załącznik do uchwały
Nr XXVIII/391/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 listopada 2004r.

 

W Y K A Z
budynków gminnych, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino.

MIASTO GRYFINO

Lp.

Położenie budynku - ulica

Numer budynku 

1. Adama Asnyka  9-15
2. Bolesława Chrobrego  2
3. Bolesława Chrobrego 8-14
4. Bolesława Chrobrego 16-18
5. Bolesława Chrobrego 20-28
6. Łużycka 2-4
7. Łużycka 16-18
8. Łużycka  24
9. Łużycka  27-29
10. Łużycka 61
11. Łużycka 82
12. Łużycka  140
13. Garbarska  4
14. Grunwaldzka  10
15. Grunwaldzka  12
16. Grunwaldzka  14
17. Grunwaldzka  16-26
18. Zygmunta Krasińskiego 85-95
19. Bolesława Krzywoustego 1-3
20. 1 Maja  12-12a
21. 1 Maja  13-13a
22. 1 Maja  14-14a
23. 1 Maja  15-15a
24. 1 Maja 19-22
25. 9 Maja  1
26. Mieszka I  23, 25, 25a
27. Mieszka I  27
28. Niepodległości 2
29. Niepodległości 4-6
30. Niepodległości  8-10
31. Niepodległości  12-14
32. Niepodległości  19-21
33. Niepodległości  23-25
34. Niepodległości 27-29
35. Niepodległości 31-33
36. Niepodległości  35-37
37. Szczecińska 1
38. Szczecińska 3
39. Szczecińska  15
40. Szczecińska  41
41. Szczecińska  52
42. Flisacza  2
43. Flisacza  37
44. Flisacza  39-41
45. Flisacza 43
46. Fabryczna  22
47. Fabryczna  24
48. Kościelna 25
49. Kwiatowa  1, 1a, 1b
50. Tadeusza Kościuszki  11
51. Tadeusza Kościuszki  12
52. Pomorska 38
53. Pomorska 39
54. Piastów  11
55. Piastów  13
56. Piastów  15
57. Juliusza Słowackiego 1
58. Sprzymierzonych 7-9
59. Sprzymierzonych  11
60. Wojska Polskiego 10
61. Zielna  6 A
62. Zielna  6-8

              GMINA GRYFINO

 

Położenie budynku - ulica

Numer budynku 

63.   Chlebowo 11
64.   Daleszewo, ul. Gryfińska  19
65.   Daleszewo, ul. Gryfińska 97
66.   Gardno, ul. Niepodległości  2
67.   Nowe Czarnowo 15
68.    Pniewo, ul. Gryfińska 20
69.   Pniewo, ul. Gryfińska  22
70.   Pniewo, ul. Gryfińska  26 A
71.    Pniewo, ul. Gryfińska  39 A
72.   Sobieradz  12
73.   Wełtyń, ul. Kościelna  6
74.   Żabnica, ul. Zielna 5
75.   Żabnica, ul. Szkolna  16