Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/394/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004r.w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXVIII/394/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.
 

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 zm. z 2002r. Nr 115, poz. 1229, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233, poz. 1957; zm. z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865; zm. z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 49, poz. 464; Nr 70, poz. 631; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; Nr 121, poz. 1263) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

- załącznikowi 15b do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Od początku bieżącego roku obserwuje się mniejsze niż w porównywalnych latach wpływy z tytułu odpisów na GFOŚiGW w Gryfinie. Na podstawie analizy dotychczasowych dochodów, planowane na początku roku dochody ulegną zmniejszeniu, ze względu na przystąpienie w bieżącym roku Elektrowni Dolna Odra do prób związanych z wprowadzaniem i testowaniem spalania tzw. Biomasy - będącej mieszaniną trocin i węgla. 
Spalanie tego rodzaju paliwa powoduje zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wielkość opłat za korzystanie ze środowiska. Dokonanie zmian planowanych dochodów możliwe jest dzięki zmniejszeniu kwot wydatków na zadania związane z awaryjnymi remontami sieci wodno-kanalizacyjnych (zmniejszono wydatki na realizację tego zadania), projektami kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino (część zadania przeniesiono do budżetu gminy a pozostałe środki na lata następne), budową gazociągu Pniewo, Żórawki (zadanie przeniesione na lata następne) oraz dotacji na zakup kompaktora (PUK zrezygnowało z zakupu kompaktora). 

Sporządziła:
Jolanta Staruk