Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/389/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata.

    

UCHWAŁA NR XXVIII/389/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  25 listopada 2004r. 
 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu  w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; w 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się ustalić stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu  w mieście  i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne na okres dłuższy niż 3 lata według załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 4 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV207/03 z dnia 4 grudnia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie § 5 Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Nr 0152/33/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2005, , dochody budżetowe szacować należy średnio wyżej ok. 3,0 %.
W związku z powyższym proponuję podniesienie stawek czynszu na dzierżawę 1m2 gruntu  w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne o wskaźnik zawarty w Zarządzeniu.
W odniesieniu do gruntów przeznaczonych na cele rolne, proponuję  stosować wyjściowe wielkości stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych i użytków zielonych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Sposób naliczenia czynszu przyjęty został jak w ustawie z dnia 19 października 1991 r. / Dz.U. nr 57, poz. 603/, z późniejszymi zmianami, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Zgodnie z przedmiotowa ustawą, czynsz dzierżawny ustala się jako sumę pieniężną albo jaką równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy. Należność z tytułu czynszu określonego w umowie  jako równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego, poprzedzającego termin płatności czynszu. vSposób ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego określony został w Rozporządzeniu  Ministra Skarbu Państwa  z dnia 14 października 1999 r. / Dz. U. Nr 90, poz. 1012/,w sprawie  sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami  w trybie bezprzetargowym. Załącznik do rozporządzenia stanowią tabele stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, określające stawki  w zależności od okręgu podatkowego w jakim znajduje się dana gmina, zgodnie z przepisami o podatku rolnym. Gmina Gryfino zaliczona została do pierwszego okręgu podatkowego.

Sporządziła:
Teresa Drążek 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/389/04
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 25 listopada 2004 r.

Stawki czynszu w złotych, za dzierżawę 1 m2 gruntu w Mieście i Gminie Gryfino na cele rolne i nierolne

L.P. Przeznaczenie gruntu skala czynszu Stawki czynszu
2003 r. 2004 r. 2005 r stawka obowiązująca w roku 2004 powiększona o wskaźnik 3 %.
M W M W M W
1. Pod pawilonami i kontenerami na targowisku miejskim m-czna 10,00 - 10,23 - 10,54 -
2. Pod pawilonami handlowymi poza targowiskiem m-czna 10,00 5,50 10,23 5,52 10,54 5,68
3. a/ Wystawki handlowe sezonowe
b/ Wystawki handlowe całoroczne
m-czna 5,80 2,75 5,93 2,81 6,11 2,89
3,00 1,50 3,06 1,53 3,15 1,57
4. Pod ruchomymi pawilonami m-czna 2,30 2,20 2,35 2,25 2,42 2,31
5. Pod obiektami wolnostojącymi handlowymi, pawilonami usługowymi i rzemieślniczymi m-czna 0,80 0,35 0,81 0,36 0,83 0,37
6. Pod stoliki gastronomiczne m-czna 6,20 2,75 6,34 2,81 6,53 2,89
7. Na cele składowe m-czna 0,28 0,11 0,29 0,11 0,30 0,11
8. Za grunt pod parkingami m-czna 0,33 0,22 0,34 0,23 0,35 0,24
9. Pod garażami m-czna 0,60 0,27 0,61 0,28 0,61 0,29
10. Ogrody przydomowe m-czna 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
11. Uprawy pod folią m-czna 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
12. Powierzchnie reklamy lub baneru reklamowego m-czna 10,00 10,00 10,23 10,23 10,54 10,54
13. Drzewa owocowe  w drogach gminnych za 1 drzewo - - - - - 4,0
14. Uprawy polowe

roczna

wg stawek podanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w stosunku do średniej krajowej ceny skupu 1 q pszenicy, obowiązującej w dniu zawarcia umowy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/389/04
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 25 listopada 2004 r.

 

Wyjściowe wielkości stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych

I czynsz od gruntu ornego

Stawki czynszu wyrażone w dt pszenicy od 1 ha gruntu ornego klasy:

I II III a III b IVa IVb V
5,1  4,1  3,4  2,9  2,3  1,7  0,6

II czynsz od użytku zielonego

Stawki czynszu wyrażone w dt pszenicy od 1 ha użytku zielonego klasy:
I II III IV V
4,5  3,2  2,3  1,3  0,54