Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/395/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE dnia 25 listopada 2004 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.

UCHWAŁA NR XXVIII/395/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
dnia 25 listopada 2004 r. 
 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210 poz.2135) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem gminy jest uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy program wskazuje sposoby działania samorządu gminnego na rzecz organizacji pozarządowych w roku 2004. Program na rok 2005 będzie uchwalony po szczegółowym uzgodnieniu projektu budżetu na rok następny.

Sporządził:
Kamil Więch

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/395/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 listopada 2004 r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GRYFINO 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2004

§ 1. Program określa zasady, zakres, formy i realizatorów współpracy Miasta i Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203 i Nr 210 poz.2135) zwanej dalej "ustawą dppw".

§ 2.

 1. Współpraca Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. Współpraca ukierunkowana jest na organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których teren działania obejmuje Miasto i Gminę Gryfino.
 3. Miasto i Gmina Gryfino nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.

§ 3.

 1. Zakres współpracy obejmuje zadania wyszczególnione w art. 4 ust. 1 ustawy dppw.
 2. Priorytetowymi zadaniami dla Miasta i Gminy Gryfino są:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. ochrona i promocja zdrowia,
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  8. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  9. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  11. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  12. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 4. Formy współpracy obejmują:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie dppw oraz udzielenie dotacji celowej na następujące zadania szczegółowe:
  1. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, 
  2. organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów,
  3. organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów,
  4. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich,
  5. występy chóralne promujące Miasto i Gminę Gryfino w kraju i za granicą,
  6. promocja i propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
  7. organizacja świetlic socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
  8. wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym; w tym osobom bezdomnym,
  9. wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej 
  10. oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. 
 2. Udostępnienie, w miarę możliwości, lokali stanowiących własność gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy dppw celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp..
 3. Wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność gminy na warunkach preferencyjnych.
 4. Pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet gminy, poprzez:
  1. promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,
  2. wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,
  3. szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,
  4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,
  5. tworzenie wspólnego zespołu o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, złożonego z przedstawicieli samorządu i stowarzyszeń kultury fizycznej,
  6. zakup towarów i usług dla organizacji pozarządowych,
  7. koordynację podejmowanych działań.

§ 5. Ze strony Miasta i Gminy Gryfino program realizują:

 1. Rada Miejska - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy,
 3. jednostki organizacyjne gminy - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w ramach zakresów czynności - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy dppw oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.874, Nr 202 poz.1956, Nr 202 poz.1958, Nr 228 poz. 2262) a także Uchwała Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań, wraz ze zmianą dokonaną w Uchwale  Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku.