Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/386/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/386/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 25 listopada 2004 roku 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.


Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. : Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568) , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , z 2002 r. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966 Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682,z 2002r. Dz.U. Nr 216 poz. 1826) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiąca załącznik oznaczony symbolem IN-1.
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiąca załącznik oznaczony symbolem DN-1.
 3. Informacja w sprawie podatku rolnego stanowiąca załącznik oznaczony symbolem IR-1.
 4. Deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik oznaczony symbolem DR-1.
 5. Informacja w sprawie podatku leśnego stanowiąca załącznik oznaczony symbolem IL-1.
 6. Deklaracja na podatek leśny stanowiąca załącznik oznaczony symbolem DL-1.
 7. Dane o nieruchomościach stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZN-1/A.
 8. Dane o zwolnieniach podatkowych z podatku od nieruchomości stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZN-1/B.
 9. Dane o nieruchomościach rolnych stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZR-1/A.
 10. Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZR-1/B.
 11. Dane o nieruchomościach leśnych stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZL-1/A.
 12. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZL-1/B.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/223/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz