Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/381/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/381/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

 Wyszczególnienie

Kwota

758     Różne rozliczenia 6.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 6.000
4810 Rezerwy 6.000
 OGÓŁEM 6.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

926     Kultura fizyczna i sport 6.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.000
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000
OGÓŁEM 6.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Kwota 6.000 zł (brutto) – środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na nagrody za wyniki sportowe osiągnięte przez medalistów Mistrzostw Świata oraz Paraolimpiady Ateny 2004:

  1. Panią Renatę Chilewską, zdobywczynię złotego, srebrnego oraz brązowego medalu na Paraolimpiadzie w Atenach,
  2. Pana Jarosława Janickiego, który zajął drugie miejsce w supermaratonie Comrades w RPA,
  3. Pana Marka Hipsza, zwycięzcę Pucharu Świata Amatorskiej Federacji Thai-Boxing.

Sporządziła:
Jolanta Staruk