Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/366/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXVI/366/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 93.415 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
926     Kultura fizyczna i sport 93.415
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 93.415
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 93.415
OGÓŁEM 93.415

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 145.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 71.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71.500
4430 Różne opłaty i składki 71.500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75405   Komendy powiatowe Policji 25.000
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 25.000
 
851     Ochrona zdrowia 49.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000
4270 Zakup usług remontowych 26.000
OGÓŁEM 145.500

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 238.915 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 30.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75405   Komendy powiatowe Policji 25.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
 
758     Różne rozliczenia 41.500
75814   Różne rozliczenia finansowe 41.500
4430 Różne opłaty i składki 41.500
 
851     Ochrona zdrowia 49.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 49.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 93.415
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 93.415
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 33.415
4301 Zakup usług pozostałych 60.000
OGÓŁEM 238.915

§ 4. W uchwale Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

  • §9. otrzymuje brzmienie:
    „§9. 1) Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) ze środków MENiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Miasta i Gminy Gryfino na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla.
    2) Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy.” 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

  • 30.000 zł wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący przeniesień koniecznych do wykonania niezbędnych dodatkowych robót geodezyjnych;
  • 41.500 zł – w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. Akt SA /Sz818/02 z dnia 13 maja 2004r. w sprawie skargi Eugenii i Czesława Sewera na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 kwietnia 2000r. ustalającą z urzędu jednorazową opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikłego na skutek jej podziału oraz decyzją SKO w Szczecinie uchylającą decyzję zarządu, Gmina jest zobowiązana do wypłaty na rzecz w/w osób zasądzonej kwoty;
  • 25.000 zł – przesunięcie środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowo-komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, który zostanie przekazany w formie darowizny;
  • 49.000 zł – wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dotyczący przeniesień środków z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na świetlice socjoterapeutyczne oraz dla „Caritas” na obiady dla bezdomnych;
  • 93.415 zł – Środki z PHARE na realizację projektu Nr 11/N/02 „Gryfino – 750 lat historii, która łączy”;

W celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”, gmina ubiega się między innymi o dofinansowanie w/w zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu kwotą 500.000 zł. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki w formie weksla „in blanco” właśnie do tej kwoty.

Sporządziła:
Jolanta Staruk