Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/346/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXV/346/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 września 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.366.687 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 540.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540.000
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 500.000
0920 Pozostałe odsetki 40.000
 
750      Administracja publiczna 92.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 92.000
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.000
75416   Straż Miejska 17.000
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 17.000
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 550.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 350.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 200.000
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200.000
758     Różne rozliczenia 100.000
75814    Różne rozliczenia finansowe 100.000
0920 Pozostałe odsetki 100.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67.687
92195    Pozostała działalność 67.687
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.000
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 57.687
OGÓŁEM 1.366.687

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 125.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 50.000
71035   Cmentarze 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 75.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000
OGÓŁEM 125.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.491.687 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 380.000
60016   Drogi publiczne gminne 380.000
4270 Zakup usług remontowych 180.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
 
710     Działalność usługowa 100.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
750     Administracja publiczna 163.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 163.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 163.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 75.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000
 
801     Oświata i wychowanie 502.512
80101   Szkoły podstawowe 297.952
4270 Zakup usług remontowych 200.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97.952
80104   Przedszkola 83.303
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 7.996
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.307
80110   Gimnazja 121.257
4270 Zakup usług remontowych 100.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.257
 
851      Ochrona zdrowia 7.000
85111   Szpitale ogólne 7.000
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.488
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 2.488
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.488
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 182.000
4270 Zakup usług remontowych 182.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67.687
92195   Pozostała działalność 67.687
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57.687
 
926     Kultura fizyczna i sport 12.000
92604   Instytucje kultury fizycznej 12.000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 12.000
OGÓŁEM 1.491.687

§ 4. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

 • załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku   Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale  Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. skreśla się ust. 2 § 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Dochody:

 • 540.000 zł – zwiększa się dochody własne z tytułu sprzedaży majątku gminy – lokal nr 1 przy ul. 1 Maja 20A (500.000 zł) oraz odsetek od sprzedaży majątku gminy rozłożonego na raty do końca roku budżetowego (40.000 zł);
 • 92.000 zł – pozyskane środki na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”;
 • 17.000 zł – wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu mandatów wyegzekwowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
 • 550.000 zł – w związku z zawartą umową Nr SEO.342/03 z firmą windykacyjną wyegzekwowano odsetki od należności pieniężnych z tytułu nieterminowych wpłat na rzecz Gminy Gryfino (350.000 zł) oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących uiszczania opłat skarbowych od samochodów sprowadzanych z zagranicy po akcesji Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się wpływy z tytułu opłaty skarbowej (200.000 zł);
 • 100.000 zł – wzrost środków z odsetek od lokat bankowych. Dzięki analizie rachunku bieżącego jak i środków rachunku GFOŚiGW uzyskano dodatkowe dochody dla budżetu gminy;
 • 67.687 zł – otrzymane darowizny od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” (10.000 zł) i zgodnie z umową Nr 3/IV DPR/04 zawartą z Województwem Zachodniopomorskim wprowadza się dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” (57.687 zł);

Wydatki:

 • 50.000 zł – przeniesienie środków na remonty dróg z cmentarzy, gdzie pozostają niewykorzystane środki z uwagi na trwającą procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza;
 • 380.000 zł – środki na bieżące remonty ulic, likwidacje skutków awarii sieci uzbrojenia w ciągach dróg i ulic na zakup żużla oraz budowę ulicy Letniej;
 • 100.000 zł – na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • 163.000 zł – na zakup samochodu dla niepełnosprawnych, który zgodnie z umową Nr PFRON/02/JW/2004 zawartą z Powiatem Gryfińskim zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 92.000 zł co stanowi 75% wartości jego zakupu natomiast pozostałe 25% (61.000 zł) to środki własne gminy. Ponadto przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla Gryfińskich klubów sportowych;
 • 75.000 zł – zmienia się przeznaczenie środków, które uchwałą budżetową Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. były przewidziane na zakup dwóch samochodu gaśniczych dla samorządowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie nie zrealizował zaplanowanego programu w tym zakresie w związku, z czym przeznacza się środki finansowe na budowę remizy strażackiej dla OSP w Sobieradzu;
 • 300.000 zł – wprowadza się dodatkowe środki z przeznaczeniem na pilne potrzeby remontowe obiektów oświatowych, i tak: systemy grzewcze w SP Radziszewie i Gardnie, projekty boisk szkolnych w Radziszewie, Chwarstnicy, podłogi i stolarka drzwiowa w SP Radziszewie oraz na wymianę grzejników C.O. i oświetlenia sali gimnastycznej w gimnazjum,
 • 131.000 - zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela zabezpiecza się środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.;
 • 74.000 zł – realizując Uchwałę Nr XVII/252/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyznaje się środki na pokrycie skutków finansowych wynikłych poprzez wzrost o 1% dodatku za wychowawstwo klas oddziału przedszkolnego;
 • 7.000 zł – na zakup rektoskopu – urządzenia służącego do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla SPZOZ Szpitala powiatowego w Gryfinie
 • 182.000 zł – środki niezbędne na pokrycie kosztów za konserwację oświetlenia wraz ze spłatą rat za modernizację oświetlenia. Realizując umowę Nr 2 zawartą z Energetyką Szczecińską S.A. w Szczecinie na konserwację i eksploatację miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino (kwota uzależniona od zmiennego wskaźnika WIBOR);
 • 67.687 zł – środki na wydatki związane z obchodami „Dni Gryfina 2004” i „750-lecia Gryfina” (10.000 zł) oraz na zadanie pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” (57.687 zł);
 • 12.000 zł – dotacja dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie na wypłatę zasądzonego przez Sąd Rejonowy Sądu Pracy w Gryfinie odszkodowania dla Pana Mirosława Klimka.

Ponadto ze względu na pozytywną realizację zadania modernizacji boiska sportowego przy gimnazjum w Gryfinie zasadne jest skreślenie ust. 2 §7 Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r., który brzmi:

„Kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 zostaną zaciągnięte pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską złożonych wniosków pomocowych oraz podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia dotacji.”

Wniosek o dofinansowanie projektu modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie został złożony w ZPORR i na dzień dzisiejszy przeszedł ocenę formalną. Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na ten projekt w wysokości 500.000 zł z MENiS, które podzielone jest na transze i tak: w 2004r. – 50.000 zł, w 2005r. – 150.000 zł i 2006r. – 300.000 zł.

Warunkiem zrealizowania powyższego jest ogłoszenie przetargu na zadanie oraz wykonanie przerobu w wysokości minimum 100.000 zł aby MENiS przekazał wyżej wskazane 50.000 zł. Stąd zapis w w/w uchwale eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu a tym samym może spowodować utratę dofinansowania 500.000 zł z MENiS.

Sporządziła:
Jolanta Staruk