Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/341/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 września 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

UCHWAŁA NR XXV/341/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 9 września 2004r.
 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / i art.146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce /Dz.U.z2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 / - uchwala się co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego  z budowy urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 15 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,  a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/619/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

UZASADNIENIE

Opłaty adiacenckie ustalane są na podstawie przepisów Rozdziału 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami / DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zmianami / - udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej - art. od 143 do 148, jeżeli w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wzrośnie wartość nieruchomości. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj  i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne.
Burmistrz Gminy, może w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały.
W kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej uczestniczą właściciele nieruchomości a także użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.
Obecnie prowadzone jest postępowanie dot. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem kanalizacji przy ul. Letniej, Armii Krajowej i Artyleryjskiej.
Po dokonanej analizie wniosku właścicieli nieruchomości przedstawionego do Rady Miejskiej w Gryfinie o obniżenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej, postanowiono  przygotować projekt uchwały o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 15%.
Dotychczas podjęte były dwie uchwały o wysokości stawki procentowej:

  • w dniu 19 lutego 1998r. Uchwała Nr XL/461/1998 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 50%
  • w dniu 10 października 2002r. Uchwała Nr XLIX/619/2002 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30%.

Sporządziła:
Żaneta Snoch