Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/344/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 września 2004 r.w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury.

UCHWAŁA NR XXV/344/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 9 września 2004 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek: 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2  o łącznej powierzchni 10,4063ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz  z własnością i infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach, stanowiących kompleks sportowy. 

§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności gruntów wymienionych w § 1 uchwały, w drodze darowizny od Skarbu Państwa, po formalnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu  Państwa, oznaczonych numerami działek: 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2  o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz właścicielem budynków i składników infrastruktury znajdujących się na tych gruntach, stanowiących kompleks sportowy.
Prawa te Fundacja nabyła w roku 2002 umową darowizny od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. 
Zgodnie z art. 7 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu spraw kultury fizycznej , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, należy do zadań własnych Gminy.
W związku z tym oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową Fundacji przejęcie nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino jest jak najbardziej uzasadnione.

Sporządziła:
Krystyna Lamperska