Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/347/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 września 2004r.w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

UCHWAŁA NR XXV/347/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 września 2004r.

w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.,  i tak: - w §6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja na zakup kompaktora DINO DZO-4" zastępuje się zadaniem pn. "Dotacja na zakup kompaktora". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004r. dotyczy wyłącznie zmiany nazwy zadania z "Dotacja na zakup kompaktora DINO DZO-4" na "Dotacja na zakup kompaktora". Zmian ta jest zasadna z uwagi na to, iż umowa za zakup kompaktora zostanie zawarta z dostawcą w trybie ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie, z którą nie można określać przedmiotu zamówienia przez podanie znaków towarowych. 

Sporządził:
Jolanta Staruk