Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/336/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIV/336/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.086.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.000.000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1.000.000

 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86.530
92195   Pozostała działalność

86.530

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

 86.530

OGÓŁEM  1.086.530

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 150.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 50.000
60016    Drogi publiczne gminne

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

   
710      Działalność usługowa 50.000
71004    Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

 

801

    Oświata i wychowanie 50.000
80101   Szkoły podstawowe

50.000

4270

Zakup usług remontowych

50.000

OGÓŁEM 150.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.236.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 100.000
60016   Drogi publiczne gminne

100.000

4270

Zakup usług remontowych

100.000

   
801     Oświata i wychowanie 50.000
80110   Gimnazja

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

   
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.000.000

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000.000

   
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86.530
92195   Pozostała działalność

86.530

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 86.530

OGÓŁEM 1.236.530

§ 4. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

  • załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku   Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

  • 1.000.000 zł- wprowadzenie dotacji z GFOŚiGW na zadanie inwestycyjne  pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji Północ Gminy”;
  • 86.530 zł- zgodnie z umową Nr 3/IV DPR/204 zawartą z Województwem Zachodniopomorskim wprowadza się dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino”;
  • 100.000 zł- przenoszone są środki z przeznaczeniem na remonty ulic i dróg na obszarze gminy oraz awaryjne remonty sieci kanalizacji deszczowej;
  • 50.000 zł– środki przeznaczone na remont i modernizację boiska przy Gimnazjum w Gryfinie a w szczególności na ogłoszenie przetargu na w/w cel;

Sporządziła:
Jolanta Staruk