Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/338/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIV/338/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 19.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 19.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 19.000

4810

Rezerwy

19.000

OGÓŁEM  19.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 19.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19.000
85395   Pozostała działalność 19.000

2320

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19.000
OGÓŁEM  19.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w budżecie dokonuje się na podstawie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspierania osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 5a.

Sporządziła:
Jolanta Staruk