Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/314/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIII/314/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 lit „c”, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 415.391 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 2.592
60016   Drogi publiczne gminne 2.592
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.592
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 87.020
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37.020
0750 Dochody z najmu o dzierżawy składników  w majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub  innych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych oraz innych umów   o podobnym charakterze 37.020
70095   Pozostała działalność 50.000
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50.000
 
750     Administracja publiczna 23.300
75023    Urzędy gmin 23.300
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów   i składników majątkowych 23.300
 
758     Różne rozliczenia 52.479
75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 52.479
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 52.479
 
801     Oświata i wychowanie 250.000
80101   Szkoły podstawowe 250.000
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych   na realizację zadań bieżących jednostek  sektora finansów publicznych 250.000
OGÓŁEM  415.391

§ 2.            Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 307.930 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 300.000
70095   Pozostała działalność 300.000
4270 Zakup usług remontowych 300.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona   środowiska 7.930
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.930
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych 7.930
OGÓŁEM  307.930

§ 3.            Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 8.297.211 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600       Transport i łączność 21.186
60016   Drogi publiczne gminne 21.186
4270 Zakup usług remontowych 18.594
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych 2.592
 
700       Gospodarka mieszkaniowa 50.000
70095    Pozostała działalność 50.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
 
750      Administracja publiczna 356.300
75023    Urzędy gmin 246.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 75.000
6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
75011    Urzędy wojewódzkie 9.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800
75095    Pozostała działalność 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33.700
75416   Straż Miejska 33.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
801        Oświata i wychowanie 386.000
80101   Szkoły podstawowe 336.000
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74.000
4270 Zakup usług remontowych 250.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.000
80110 Gimnazja 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
851     Ochrona zdrowia 300.000
85111   Szpitale ogólne 300.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000
 852       Pomoc społeczna 558.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 186.000
3110 Świadczenia społeczne 186.000
85215   Dodatki mieszkaniowe 372.000
3110 Świadczenia społeczne 372.000
900        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.436.317
90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.428.387
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.428.387
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.930
4300 Zakup usług pozostałych 7.930
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115.500 
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 100.000
92116   Biblioteki 15.500
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 15.500
926     Kultura fizyczna i sport 40.208
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.208
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10.208
4301 Zakup usług pozostałych 30.000
OGÓŁEM  8.297.211

§ 4. Ustala się przychody gminy w wysokości 6.428.387 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na planowane wydatki inwestycyjne jak w załączniku Nr 1.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 1.145.503 zł.   Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku  bankowym.

§ 6. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 7. 

 1. Zaciąga się kredyty inwestycyjne na następujące zadania:
  1. pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do wysokości 3.700.000 zł;
  2. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” do wysokości 3.550.000 zł
  3. pn. „Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino” do kwoty 1.500.000 zł.
  4. Spłata kredytów nastąpi w latach 2005-2007r.
 2. Kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 zostaną zaciągnięte pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską złożonych wniosków pomocowych oraz podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia pomocy.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zabezpieczenia kredytów w formie hipoteki zwykłej na majątku gminy.

§ 9.

 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do kwoty 3.696.700 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) ze środków MENiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „In blanco” Miasta i Gminy Gryfino na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla.
 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

W budżecie gminy na 2004 rok w wydatkach dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY:

 • 2.592 zł – dobrowolne wpłaty osób fizycznych na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie;
 • 300.000 zł- - na podstawie umowy dotacji nr 3052/D/2/2004 zawartej z Powiatem Gryfińskim otrzymujemy dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”,
 • 37.020 zł – dochody z tytułu dzierżawy stoisk na „Dni Gryfina 2004”;
 • 23.300 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega;
 • 52.479 zł – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu dochodów utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień;

WYDATKI:

 • 21.186 zł – na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie (2.592 zł) oraz na remonty dróg gminnych w zakresie których wystąpiły rozszerzenia tzn. poprawa stanu jezdni i chodników (18.594 zł);
 • 50.000 zł – środki z PFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ulicy Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11;
 • 356.300 zł – zwiększenie środków na następujące zadania:
  • 96.300 zł wzrost wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem nowych pracowników nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu (inspektor kontroli wewnętrznej, inspektor w wydziale inwestycji i planowania, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych), ponadto proponuje się podwyżki dla 3 osób przechodzących na emerytury w roku bieżącym oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości niezrefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Zatrudnienie nowych osób wynika z potrzeb i regulowań prawnych.
  • 25.000 zł  uzupełnienie sprzętu i mebli biurowych w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy oraz stworzeniem stanowiska obsługi klienta.
  • 10.000 zł zwiększenie środków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplej .
  • 75.000 zł  montaż i wykonanie konsoli stanowiska obsługi klienta, doprowadzenie sieci komputerowej oraz telefonicznej, malowanie pomieszczeń biurowych w urzędzie, wykonanie remontu zapadniętych studzienek na stadionie w Gryfinie (Dni Gryfina),
  • 100.000 zł opracowania studium wykonalności do wniosków o fundusze strukturalne ( URZĄD,OPS,ZEAS,OWIR,GIMNAZJUM,SZPITAL).
  • 33.700 zł wypłata zaległych wynagrodzeń za godziny nocne dla straży miejskiej za okres od  2001 roku  do 2003 roku.
 • 336.000 zł – zwiększenie środków na następujące zadania:
  • 12.000 zł środki otrzymane od ARiMR w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Gardnie celem realizacji programu podnoszenia kwalifikacji,
  • 74.000 zł zwiększenie środków dla ZEAS-u na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  • 250.000 zł  środki z PFOŚiGW na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie ;
 • 300.000 zł – na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie;
 • 558.000 zł - dofinansowanie zadań pomocy społecznej :
  • 186.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz opłaty za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej. Z dniem 01 stycznia 2004r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie środków na opiekę i utrzymanie pensjonariuszy kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.
  • 372.000 zł  środki na wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych, które do końca ubiegłego roku dofinansowywane były dotacją celową z budżetu państwa natomiast od 01 stycznia w 2004r. należą do zadań własnych gminy ;
 • 6.436.317 zł – środki na wydatki inwestycyjne, które zostały przeniesione z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pokryciem których jest pożyczka z WFOŚiGW; zmiana ta następuje w związku z tym, iż GFOŚiGW nie jest upoważniony do zaciągania pożyczek lecz Gmina, która otrzymane środki w odpowiedniej formie i zgodnie z obowiązującą klasyfikacją przekaże na rachunek GFOŚiGW (6.428.387 zł) oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków przewidzianych na sfinansowanie wypożyczenia stacji trafo w celu zasilenia sceny na „Dni Gryfina2004” (7.930 zł);
 • 115.500 zł – zwiększenie środków na dotacje dla:
  • 100.000 zł dla GDK na działalność statutową oraz utrzymanie 10 świetlic wiejskich,
  • 15.500 zł dla Biblioteki Publicznej na wykonanie dokumentacji na elewację budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie (7.500 zł) oraz na dofinansowanie wydawnictwa albumowego „Gryfino na starej fotografii” (8.000 zł);
 • 40.208 zł – środki pochodzące z programu Phare, które wpłynęły do budżetu roku ubiegłego i stanowiły nadwyżkę budżetową przeznaczamy zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto jest konieczne zaciągnięcie kredytów:

 1. kredyt i zabezpieczenie środków w formie weksla „in blanco” w celu realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”. Zadanie musi być rozpoczęte w 2004r., w związku z czym należy zapewnić środki pieniężne i należy ogłosić przetarg. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 3.696.700 zł i jest przewidziany na lata 2004-2006r. Gmina ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego-ZPORR oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Koszty inwestycji kształtują się następująco:
    Środki własne   MENiS   ZPORR
  2004r. 50.000 zł 50.000zł  
  2005r. 375.500 zł 100.000 zł  1.415.000 zł
  2006r.   341.200 zł  350.000 zł  1.015.000 zł

  Wkład własny gminy na to zadanie będzie stanowił kwotę 766.700 zł pozostała kwota to dotacje z w/w funduszy jednakże, aby je otrzymać należy zabezpieczyć całą kwotę, gdyż refundacja następuje po zakończeniu zadania.

 2. na sfinansowanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowę kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” do kwoty 3.550.000 zł. W związku ze zmianami zasad naliczania podatku VAT  z dniem 1.05.2004r z podatku zwolnione są tylko środki Phare a środki własne objęte są podatkiem VAT oraz w związku z podjęciem wstępnej decyzji w sprawie budowy przykanalików w miejscowościach Gryfino Północ, których wartość wstępnie wyceniono na kwotę 456.000,00 EUR (tj. gdy EUR wynosi 4,70 zł) jest to 2.143.200,00 zł, brak będzie środków na realizacje dodatkowego zakresu zadania.

  Kwota tymczasowa w wys. 471.142,65 EUR pozostała do zrealizowania kontraktu, nie zapewnia możliwości finansowania robót, ponieważ do końca kontraktu pozostało jeszcze kilka m-cy, należy  pozostawić środki te do wykorzystania na roboty wynikające z ewentualnego uzupełnienia kontraktu.

  Wobec powyższego, aby zrealizować zadanie i dodatkowo wykonać przyłącza do budynków w miejscowościach Gryfino Północ należy skorzystać z uzyskania dodatkowego kredytu w wysokości:

  1. 456.000,00 EUR x 4,70 zł                                                             = 2.143.200,00 zł( przyłącza)
  2. 806.300,00 zł +81.000,00– VAT 22% od  środków WFOŚiGW  3.665.003,92 zł +10 % (366.501,00 zł kwoty zatrzymane od tej kwoty/płatne po   odbiorze i upływie gwarancji)   -                                887.300,00 zł.
  3. 22% VAT od robót dodatkowych – 2.143.200,00x22%               =     472.000,00 zł
  4. 1,8% I.K. od robót dodatkowych  -  2.143.200,00x1,80 x1,22% =       47.000,00 zł

                                                                                                                     3.549.500,00 zł

  Kredyt przyznany z WFOŚiGw w Szczecinie w wys.8.000.000,00 zł jest przeznaczony na udział środków własnych w realizacji zadania, jego spłata rozpocznie się od I kwartału roku 2006.

  Ponadto Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania z dwóch kolejnych źródeł tj:

  • został złożony wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi o dofinansowanie kwotą 4.214.184 zł z rezerwy celowej w/w zadania,
  • pod koniec realizacji inwestycji dodatkowo gmina będzie wnioskować o 5% dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych PHARE co może stanowić kwotę 1.667.799 zł.

  W związku z powyższym przy założeniu, iż w/w wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie kredyt na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” może być zaciągnięty w mniejszej wysokości a być może nie będzie konieczny.

 3. na zadanie „Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino” do kwoty 1.500.000 zł. Finansowanie tego zadania będzie wynosić 25% środki własne – Gmina a 75% środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Refundacja środków nastąpi po zakończeniu zadania. Zadanie ujęte w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z dnia 10 marca 2004r jako 1.5 Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów oraz infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, polegać będzie na wymianie oprogramowania, sprzętu, dostosowaniu i ujednoliceniu przepływu informacji pomiędzy urzędem a jednostkami takimi jak OPS, ZEAS,OWIR jak również na modernizacji oprogramowania. Wymiana sprzętu pozwoli na lepszą obsługę klienta oraz zwiększy kontrolę wewnętrzną nad wydatkowaniem środków publicznych.

Sporządziła:
Jolanta Staruk