Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/317/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXIII/317/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 600.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
851 Ochrona zdrowia 600.000
85111   Szpitale ogólne 600.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000
OGÓŁEM 600.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 600.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
851 Ochrona zdrowia 600.000
85111   Szpitale ogólne 600.000
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego 600.000
OGÓŁEM 600.000

§ 3. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

  • załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne ze względu na Uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” oraz zakupu sprzętu medycznego.

Sporządziła:
Jolanta Staruk