Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/301/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

UCHWAŁA NR XXII/301/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 maja 2004r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15 , Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o powierzchni 562 m2 i 540 o pow. 563 m2 położonych w obrębie 4 m. Gryfino, na rzecz użytkowników wieczystych Kazimierza i Marzeny małżonków Keller.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 08.04.2004r. Kazimierz i Marzena małżonkowie Keller zamieszkali w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 64 wystąpili o wykup na własność nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: nr 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, będących w ich wieczystym użytkowaniu.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 483/6 wpisanej do księgi wieczystej Kw Nr 42911 oraz działki nr 540 wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 42908 do dnia 20.01.2103r. na podstawie umowy oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste z dnia 20.01.2004r. Rep. A 268/2004r.
A zatem wnioskodawcy spełniają kryterium podmiotowe zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w/w nieruchomości na ich rzecz.

Sporządziła:
Danuta Ziemba