Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/300/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA NR XXII/300/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 maja 2004 r.
 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 12, poz. 136, Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 721 i poz. 717, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124/ uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Gryfino za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt a-c.

§ 2.

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych - gminnych o nawierzchni twardej, o którym mowa w § 1 pkt a-d ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
  1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł,
  2. przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 3,00 zł,
  3. przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł,
 2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.
 3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 tj. pobocza, pasa zieleni itp. ustala się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego - 1,00 zł. 
 4. Za zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie przez jeden dzień.

§ 3.

 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt b, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi publicznej - gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
  1. w jezdni - 80,00 zł,
  2. w pozostałych elementach pasa drogowego:
   - na obszarze zabudowanym - 40,00 zł,
   - poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł,
  3. na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 150,00 zł,
  4. przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt a-c.
 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.

 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt c ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
   1. na obszarze zabudowanym - 0,70 zł,
   2. poza obszarem zabudowanym - 0,40 zł, 
  2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów m.in. tymczasowych stoisk handlowych - 0,30 zł,
  3. reklamy - 1,50 zł,
  4. pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł,
 2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
 3. Obszar zabudowany, to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi D-42 i D-43.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie upoważnienia z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych oraz względy bezpieczeństwa ruchu drogowego nakazują zróżnicowanie stawek opłat w zależności od: kategorii drogi, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Kierując się powyższymi warunkami i przesłankami z szczególnym uwzględnieniem utrudnień w ruchu pojazdów jak również elementem zajmowanego pasa drogowego, ustalono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych. Takie zróżnicowanie stawek opłat zostało podyktowane względami ochrony dróg przed umieszczaniem wszelkiego rodzaju urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w koronie drogi, przede wszystkim zaś w jezdni. 
W oparciu o zapis art. 40 ust. 7 ustawy o drogach jak również proponowane przez Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych, stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, uwzględniając powyższe warunki przyjęto stawki proporcjonalnie odpowiadające dla dróg gminnych.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz