Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/304/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2004r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004"

UCHWAŁA NR XXII/304/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 maja 2004 r.
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2002 r. Nr 153, poz.1271) oraz art. 41 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) uchwala się co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" wprowadza się następujące zmiany w części 5 - Jednostki realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • uchyla się punkt 5.1 i 5.2, 
  • wprowadza się następujący zapis "Zadania wyszczególnione  w programie wynikające z art. 41, ust. 1 Ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

UZASADNIENIE

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawodawca w treści art. 41ust. 2 ww. ustawy określa podmiot, który realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - " ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wskazana w Programie". Dotychczasowy zapis w Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 przewiduje jego realizację przez dwa podmioty t.j. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy,  co podyktowane było planem stopniowego przekazywania zadań dotyczących profilaktyki do Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych oraz nową Ustawą o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje dodatkowe zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Rozmiar tych zadań nie pozwala na dodatkowe przejęcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu profilaktyki.
W związku z powyższym zasadna jest dalsza realizacja zadań związanych  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyłącznie przez Urząd Miasta i Gminy do końca bieżącego roku.

Sporządziła:
Ewa Urbańska