Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/303/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin.

UCHWAŁA NR XXII/303/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 maja 2004 r.
 

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ , art.24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 , Nr 80, poz.717 , 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r Nr 6, poz. 39 , Nr 19, poz.177/ i art. 24 ust.5 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Dz.U. z 2001r Nr 57, poz. 603, Nr 52, poz.539, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.1793 i 1800; z 2002r nr 25, poz.676, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz.1287; z 2003r Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64,poz.592, Nr 122, poz.1143/ - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości  od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, niżej wymienionych gruntów:

  • obręb Wełtyń - część działki nr 525/3 w granicach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 45aUPt, z przeznaczeniem pod usługi publiczne turystyki i wypoczynku - kapielisko, plaża ,
  • obręb Nowe Czarnowo - działki nr nr 132/3 o pow. 0,0120 ha i 132/5 o pow. 0,0031 ha, z przeznaczeniem pod drogi,
  • obręb Drzenin - część działki nr 28/18 o pow. około 0,0250 ha - z przeznaczeniem pod plac zabaw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych jest właścicielem nieruchomości wymienionych w § 1 uchwały.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń, część działki nr 525/3 przeznaczona jest pod usługi publiczne turystyki i wypoczynku - kąpielisko, plaża / jednostka bilansowa 45a Upt /.
Grunty położone w obrębie Nowe Czarnowo w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod : poszerzenie istniejącej drogi gminnej - symbol KL - i drogi oznaczonej symbolem KP / projektowane drogi gminne i wewnętrzne /.
Na wniosek sołectwa Drzenin na terenie działki nr 28/18 o powierzchni około 250 m2, będzie zlokalizowany plac zabaw dla dzieci.
Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie przedmiotowych nieruchomości do zasobów Gminy Gryfino,na cele określone  w § 1 niniejszej uchwały.

Sporządziła:
K.Lamperska